ระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบสารสนเทศ by Mind Map: ระบบสารสนเทศ

1. ข้อมูล

1.1. ถูกต้อง

1.2. ทันสมัย

1.3. สมบูรณ์

1.4. สอดคล้องกับความต้องการ

1.5. พิสูจน์ได้

2. บุคลากร

2.1. ผู้ใช้

2.2. ผู้ดูแลระบบ

2.3. นักวิเคราะห์และออกแบบ

2.4. นักเขียนโปรแกรม

3. ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

3.1. การรวบรวมและการตรวจสอบข้อมูล

3.2. การประมวลผลข้อมูล

3.3. การดูแลรักษาข้อมูล

3.4. การแก้ปัญหาระหว่างปฏิบัติงาน

4. ฮาร์ดแวร์

4.1. คอมพิวเตอร์

4.2. อุปกรณ์ต่อพ่วง

5. ซอฟต์แวร์

5.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

5.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์