Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Rola szkoły by Mind Map: Rola szkoły
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Rola szkoły

Rola szkoły gimnazjalnej w przygotowaniu mlodzieży do bezpiecznego korzystania z Internetu.

Bezpieczeństwo informatyczne w aspekcie korzystania z Internetu

Pojęcie Internetu i jego rola we współczesnym świecie

Historia Internetu

Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Analiza podstawowych pojęć związanych z bezp. inf.

Kształcenie młodzieży w szkole gimnazjalnej w zakrecie bezp. korzystania z Internetu

Założenia programowe szkoły gimnazjalnej w zakresie przygotowania młodzieży do życia we współczesnym świecie

Podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum

Materiały dydaktyczne wspomagające nauczanie informatyki

Metodologiczne podstawy badań własnych

Przedmiot i cele badań

Problemy i hipotezy badawcze

Metody i narzędzia zastosowane w badaniach

Przebieg badań i ogólna charakterystyka badanych

Sprawozdanie z badań

Analiza treści zawartych w dok. i mat. dodatkowych stanowiacych podstawę kształcenia młodzieży

Analiza wyników przeprowadzonych badań własnych w szkole gimnazjalnej

Zakończenie i wnioski

Bibliografia

Załączniki