Rola szkoły

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rola szkoły by Mind Map: Rola szkoły

1. Bezpieczeństwo informatyczne w aspekcie korzystania z Internetu

1.1. Pojęcie Internetu i jego rola we współczesnym świecie

1.2. Historia Internetu

1.3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

1.4. Analiza podstawowych pojęć związanych z bezp. inf.

2. Kształcenie młodzieży w szkole gimnazjalnej w zakrecie bezp. korzystania z Internetu

2.1. Założenia programowe szkoły gimnazjalnej w zakresie przygotowania młodzieży do życia we współczesnym świecie

2.2. Podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum

2.3. Materiały dydaktyczne wspomagające nauczanie informatyki

3. Metodologiczne podstawy badań własnych

3.1. Przedmiot i cele badań

3.2. Problemy i hipotezy badawcze

3.3. Metody i narzędzia zastosowane w badaniach

3.4. Przebieg badań i ogólna charakterystyka badanych

4. Sprawozdanie z badań

4.1. Analiza treści zawartych w dok. i mat. dodatkowych stanowiacych podstawę kształcenia młodzieży

4.2. Analiza wyników przeprowadzonych badań własnych w szkole gimnazjalnej

5. Zakończenie i wnioski

6. Bibliografia

7. Załączniki