ORACIÓ COMPOSTA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ORACIÓ COMPOSTA by Mind Map: ORACIÓ COMPOSTA

1. Oracions juxtaposada

1.1. Nexes: "," ";" ":" "."

2. Oracions Coordinades

2.1. Copulatives

2.1.1. Nexes: i, ni

2.2. Disjuntives

2.2.1. Nexes: o, o bé, o si no

2.3. Distributives

2.3.1. Nexes: ara.....ara, no solament......sinó(també)...,etc.

2.4. Adversatives

2.4.1. Nexes: però, sinó, tanmateix, així i tot, en canvi, etc.

2.5. Consecutives

2.5.1. Nexes: per tant, doncs, així que, etc.

2.6. Continuativa

2.6.1. Nexes: a més a més, etc.

2.7. Explicativa

2.7.1. Nexes: o sigui, és a dir, etc.

3. Oracions subordinadas

3.1. Adjectives

3.1.1. Característiques

3.1.1.1. Nexes

3.1.1.1.1. Participi + complement

3.1.1.1.2. Que com a pronom relatiu, qui

3.1.1.2. Funció: CN

3.1.2. Tipus

3.1.2.1. Especificatives

3.1.2.2. Explicatives

3.2. Substantives

3.2.1. Característiques

3.2.1.1. Funcions: CI, CRV, CN, Subj, CD, Atr

3.2.1.2. Nexes

3.2.1.2.1. Infinitiu + complement

3.2.1.2.2. Adverbis

3.2.1.2.3. Que (conjunció)

3.2.1.2.4. Interrogatius

3.2.1.2.5. Si

3.2.2. Tipus

3.2.2.1. Completives

3.2.2.2. D'infinitiu

3.2.2.3. De relatiu

3.2.2.4. Interrogatives

3.2.2.4.1. Totals

3.2.2.4.2. Parcials

3.3. Adverbials

3.3.1. Pròpies

3.3.1.1. De temps

3.3.1.1.1. Anterioritat

3.3.1.1.2. Simultaneïtat

3.3.1.1.3. Posterioritat

3.3.1.2. De manera

3.3.1.2.1. Funció: CCM

3.3.1.2.2. Nexes: com, com si, tal com, segons, fins on...

3.3.1.3. De lloc

3.3.1.3.1. Funció: CCLL

3.3.1.3.2. Nexes: on, allà on, per on, d'on...

3.3.2. Impròpies

3.3.2.1. Comparatives

3.3.2.1.1. Igualtat

3.3.2.1.2. Superioritat

3.3.2.1.3. Inferioritat

3.3.2.2. Condicionals

3.3.2.2.1. Nexes: si, en cas que, sempre que, posat que, mentre...

3.3.2.3. Causals

3.3.2.3.1. Nexes: perquè, ja que, vist que, com que...

3.3.2.4. finals

3.3.2.4.1. Nexes: perquè, a fi que, per tal que...

3.3.2.5. Consecutives

3.3.2.5.1. Nexes: que, de manera que, així que...

3.3.2.6. Concessives

3.3.2.6.1. Nexes: encara que, malgrat que, ni que...