ความเป็นมาของชุมชนไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความเป็นมาของชุมชนไทย by Mind Map: ความเป็นมาของชุมชนไทย

1. ยุคประวัติศาสตร์

1.1. ปลายยุคหินใหม่ถึงพุทธการ

1.1.1. ปลูกข้าว

1.1.2. เลี้ยงสัตว์

1.1.3. ใช้เรือในการเดินทาง

1.2. ระยะต้นพุทธการถึงพ.ศ.850

1.2.1. มีการจัดตั้งรัฐ

1.2.2. มีการติดต่อค้าขายกับอินเดียและจีน

2. การก่อตั้งรัฐไทยสมัยสุโขทัย-รัตนโกสินทร์

2.1. อาณาจักรสุโขทัย

2.2. อาณาจักรอยุธยา

2.3. ราชอาณาจักรธนบุรี

2.4. ราชอาณาจักรรัตนโกสินทร์

3. ยุคก่อนประวัติศาสตร์

3.1. ยุคหิน

3.1.1. ยุคหินเก่า

3.1.1.1. 500,000-10,000ปีมาแล้วมนุษย์ยุคนี้อาศัยอยูตามถ้ำ เพิงผา ย้ายถิ่นเร่ร่อน

3.1.2. ยุคหินกลาง

3.1.2.1. 10,000-8,000ปี มีการปรับปรุงเครื่องใช้ใหประณีตขึ้นมีการขัดให้เรียบร้อยและคมแบบด้านเดียว

3.1.3. ยุคหินใหม่

3.1.3.1. 8,000-3,000ปีมาแล้วมนุษย์ในยุคนี้มีหลายเผ่าซึ่งมีความเจริญไม่เท่ากันรู้จักทำเครื่องหินที่ขัดเรียบทั้งสองด้าน

3.2. ยุคโลหะ

3.2.1. ยุคสำริด

3.2.1.1. 3,000-2,500ปี แหล่งโบราณคดียุคสำริดที่สำคัญในประเทศไทย

3.2.2. ยุคเหล็ก

3.2.2.1. 2,500-1,500ปี มนุษย์ในยุคนี้รู้จักเดินเรือในทะเลมีการร่วมกันเป็นชุมชน

4. แนวความคิด

4.1. เริ่มทำให้สมัยราชกาลที่5มีแรงจูงใจจากการเผชิญหน้ากับลัทธิล่าอาณานิคมของตะวันตกการปฏิรูปประเทศการสถาปนารัฐมีความจำเป็ยในการอธิบายความเป็นมาของคนชาติไทย แบ่งเป็น5ความคิด

5. แนวคิดถิ่นกำเนิดชาติไทย

5.1. เชื่อว่ามาจากตอนเหนือของจีน บริเวณเทือกเขาอัลไต

5.2. เชื่อว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตอนใต้ของจีน

5.3. ชนชาติไทนมีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตอนใต้ของจีน

5.4. ชนชาติไทยมีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณประเทศไทยในปัจจุบัน

5.5. ชนชาติไทยมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบหมู่เกาะมาเลเซียและอินโดนีเซียในปัจจุบัน

6. การก่อตั้งอาณาจักรโบราณก่อนสมัยสุโขทัย

6.1. อาณาจักรฟูนัน

6.2. อาณาจักรขอม

6.3. อาณาจักรทวารวดี

6.4. อาณาจักรตามพรลิงค์

6.5. อาณาจักรศรีวิชัย

6.6. อาณาจักรละโว้

6.7. อาณาจักรโคตรบูร

6.8. อาณาจักรหริภูญชัย

6.9. อาณาจักรอโยธยา

6.10. อาณาจักรสุพรรณภูมิ

6.11. อาณาจักรเงินยางเชียงแสน