OUTDOOR TEAM BUILDING

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
OUTDOOR TEAM BUILDING by Mind Map: OUTDOOR TEAM BUILDING

1. Thời gian(Cuối tháng 7)

1.1. Dự trù thời gian diễn ra?

1.2. Mỗi phần chiếm bao nhiêu thời gian?

2. Địa điểm

2.1. Đi đâu?

2.2. Địa hình như thế nào?

2.3. Thuận lợi cho game trong CT hay không?

3. Cấu trúc CT

3.1. Bao nhiêu phần?

3.2. Bao nhiêu game trong CT?

3.3. Bài học rút ra được sau mỗi game?

4. Dự trù kinh phí

4.1. Chuẩn bị trò chơi

4.2. Địa điểm( nếu có)

4.3. Qùa

5. Thành phần tham gia

5.1. Đối tượng tham gia ntn?

5.2. Số lương: 30<X<50

6. Ý tưởng

6.1. Cùng đưa nhau ý kiến về chủ đề của hoạt động này -> đi đến thống nhất.

6.2. Góp ý với nhau về game, địa điểm các thứ.

6.3. Sau cùng là thống nhất chọn nắm chính và phó nắm chính cho CT lần này.

6.4. Có thể tham khảo ý kiến từ mọi người xung quanh, cách nhìn của họ về những outdoor mà họ đã tham gia trước đó.