Mutlakiyet Dönemi II.Abdülhammit

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mutlakiyet Dönemi II.Abdülhammit by Mind Map: Mutlakiyet Dönemi II.Abdülhammit

1. Guidelines

1.1. Anything goes!

1.2. No criticism or flaming allowed

1.3. The Wilder The Better

1.4. Quantity is Quality

1.5. Set a Time Limit

2. 1878-1908

3. Eğitim istatistikleri yayınlır

3.1. Salname-i Maarif-i Umumiye

3.2. Maarif Nezareti 1894-1895’den itibaren

3.3. İlk kez 1898-1904 yılları için “Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye” adıyla eğitim-öğretim yıllıkları yayınlanmıştır.

4. Özel Öğretim girşimler +

4.1. Sağır dilsizler sonra körler ebi özel kurmlar açılmaya başlandı

4.2. Özel Öğretim Girişimleri başladı

4.2.1. 11’i ruhsatlı toplam 392 Protestan özel okul(108’i Abdülhamid döneminde )/ 28 Türk,

4.2.1.1. Rum, Ermeni ve Yahudi okullarıdır

4.2.1.2. bu dönemde Rus, Avusturya, Macaristan ve İran, İstanbul’da okullar açmışlardır

4.3. Şemsülmaarif adında ilk Türk özel okul

4.3.1. sonra İstanbul Erkek Lisesi’nin temeli

4.4. Numune-i Terakki

4.5. Mekteb-i Hamidi

4.6. 1903’ te 28 özel Türk okulu vardı

5. ÇOK FAZLA OKUL AÇILMIŞTIR

5.1. 619 rüşdiyede 40.000 öğrenci, 109 idadide 20.000 öğrenci vardı

5.2. Eğitim açısından nicelikte yayılma, nitelikte gerileme dönemidir

5.3. Mesleki eğitime önem verilmiş, pek çok meslek ve sanat okulu açılmıştır

6. merkezi otoritenin güçlendirilmesi

6.1. için taşra teşkilatına önem verildi

6.1.1. öğretmen yetiştirme İstanbul dışına taşımaya başladı

6.2. • Dindar, padişaha sadık ve itaatkâr nesiller yetiştirmek eğitimin temel amacı haline geldi.

7. Eğitim dinselleşti

7.1. Tıbbıye, Harbiye ve Mülkiye’deki pozitivist/materyalist ilgi ve muhalefet artınca eğitimde dinselleşme başladı ve ibadet zorunluluğu başladı.

8. Eğitim

8.1. ile ilköğretime muallim tayini düzenlemesi

8.2. Yetiştirilmek istenen insan tipi “Osmanlılık ” idealine bağlı dindarlık, itaatkar, padişah a bağlı gösteren insan tipidir.

8.3. İslam-Türk sentezi oluşturulmaya çalışılmalı, din siyasallaştırılmış.

8.4. • İstanbul’da idadi düzeyinde bir kız okulu açıldı.

8.5. Maarifiye ayrılan pay artırldı

8.5.1. Eğitim ve öğretime

8.6. ulema etkisizleştirildi

9. Darülfünûnu Şahane

10. Okular

10.1. İlkokul

10.1.1. Mekatib-i İptidaiye

10.1.1.1. (usul-i cedide mektepleri) adlarıyla

10.1.1.1.1. Maarif Nezaretine bağlıydı.

10.1.2. Sıbyan Mektepleri

10.1.2.1. (Usul-i atika mektepleri) adıyla

10.1.2.1.1. Evkaf Nezaretine bağlıydı.

10.1.3. Öğretmenler; muallim tayini düzenlemesi

10.1.3.1. Darülmuallimin-i İptidai’den şahadetname almalı

10.1.3.1.1. Bir sınav sonuda yeterliliklerini kanıtlamış olmaları

10.1.4. Şehirlerde: Elifba, Kur’an, Tecvit, İlmihal, Ahlak, İmla, Kıraat, Tarih, Coğrafya, Hesap, Hüsn-i Hat

10.1.4.1. Köylerde: Elifba, Kur’an, Hesap, İlmihal, Kıraat, Hat

10.1.4.1.1. Okul masrafları, daha önce olduğu gibi mahallin halkınca karşılanmıştır

10.2. Ortaöğretim

10.2.1. 619 rüşdiyede 40.000 öğrenci, 109 idadide 20.000 öğrenci vardı

10.2.2. İstanbul’da idadi düzeyinde bir kız okulu açıldı.

10.2.2.1. Münif Paşanın Maarif Nazırlığı sırasında İstanbul’da 1880’de Kız İdadiyesi açılmıştır.

10.2.2.1.1. 'Fuzuyat-ı Hamidiye mektebi

10.2.3. Amacı; öğretim kurumları

10.2.3.1. serbest mesleğe, yüksek öğretime ve mahalli devlet hizmetlerine eleman hazırlamak

10.2.4. • İdadiler; Rüştiyeler üzerinde eğitim verdiğinden, bazen onları da kapsadıklarından, resmi belgelerde bu kurumların programları birlikte verilmiştir.

10.2.4.1. İdadiler, Rüştiyelerle birlikte İl merkezlerinde 7 yıl, sancak merkezlerinde 5 yıl olarak düzenlenmiştir

10.2.4.1.1. Rüştiye’yi de içine alan idadilerin yaygın olarak taşrada açıldığı görülür.

10.3. Yüksek Öğretim

10.3.1. Darülfünun Şahane adında 1900’de yeniden açılırlar

10.3.1.1. Ulüm-u Aliye-i Diniye Şubesi (4 Yıl) İLAHİYAT Edebiyat Şubesi (3 Yıl) Ulüm-u Riyaziye ve Tabiiye Şubesi (3 Yıl)MATEMATİK FEN Türkçe Arapça Farsca Fransızca İngilizce Almanca Ruz Filolojisi

10.3.1.1.1. Avrupaya kaçan öğrencileri engelemek için acıldı ekrar

10.3.2. Mekteb-i Hukuki Şahane (1880) • Mekteb-i Mülkiyeyi Şahane (1859) • Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye (1867) • Mülkiye Baytar Mektebi (1889) • Mekteb-i Harbiye (1834)

10.3.3. Öğretmenlik Eğitimi

10.3.3.1. İstanbul dışın a taşınır

10.3.3.1.1. Darülmualimini İptidaiye-i Rüşdiye Aliye

10.4. Mesleki ve teknik eğitim

10.4.1. Sanayi-i Nefise Mektebi (1882) **Hendese-i Mülkiye Mektebi (1883)** Lisan Mektebi(1883) ***Ticaret Mektebi(1884) • Fenni Resim ve Mimari Mektebi (1887) • Bağ ve Aşı Ameliyat Mektebi(1887)• Ameli ziraat Mektepleri(1887) • Polis Dershanesi(1889) • Aşı Memurları Mektebi(1892) • Gümrük Memurları Mektebi(1892) • Tüccar Kaptan Mektepleri(1886) • Aşiret Mektebi(1892) • Çoban Mektebi(1898) • Darülhayr-ı Ali(1903)(Çocuk Esirgeme Kurumu)

10.4.2. Harbiye ve Mülkiye mekteplerine gönderilir

10.4.2.1. Aşiret Mektebi(1892) menzun olan

11. Dersler

11.1. Din ahlak derslerinin saatleri artırılmıştır

12. Bu önemli kişilikler

12.1. • Münif Paşa • Said Paşa • Ahmet Mithat Efendi • Ahmet Rıza Bey