Mutlakiyet Dönemi II.Abdülhammit

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mutlakiyet Dönemi II.Abdülhammit by Mind Map: Mutlakiyet Dönemi II.Abdülhammit

1. Guidelines

1.1. Anything goes!

1.2. No criticism or flaming allowed

1.3. The Wilder The Better

1.4. Quantity is Quality

1.5. Set a Time Limit

2. Özel Öğretim girşimler +

2.1. Sağır dilsizler sonra körler ebi özel kurmlar açılmaya başlandı

2.2. Özel Öğretim Girişimleri başladı

2.2.1. 11’i ruhsatlı toplam 392 Protestan özel okul(108’i Abdülhamid döneminde )/ 28 Türk,

2.2.1.1. Rum, Ermeni ve Yahudi okullarıdır

2.2.1.2. bu dönemde Rus, Avusturya, Macaristan ve İran, İstanbul’da okullar açmışlardır

2.3. Şemsülmaarif adında ilk Türk özel okul

2.3.1. sonra İstanbul Erkek Lisesi’nin temeli

2.4. Numune-i Terakki

2.5. Mekteb-i Hamidi

2.6. 1903’ te 28 özel Türk okulu vardı

3. ÇOK FAZLA OKUL AÇILMIŞTIR

3.1. 619 rüşdiyede 40.000 öğrenci, 109 idadide 20.000 öğrenci vardı

3.2. Eğitim açısından nicelikte yayılma, nitelikte gerileme dönemidir

3.3. Mesleki eğitime önem verilmiş, pek çok meslek ve sanat okulu açılmıştır

4. Eğitim dinselleşti

4.1. Tıbbıye, Harbiye ve Mülkiye’deki pozitivist/materyalist ilgi ve muhalefet artınca eğitimde dinselleşme başladı ve ibadet zorunluluğu başladı.

5. Darülfünûnu Şahane

6. Dersler

6.1. Din ahlak derslerinin saatleri artırılmıştır

7. Bu önemli kişilikler

7.1. • Münif Paşa • Said Paşa • Ahmet Mithat Efendi • Ahmet Rıza Bey

8. 1878-1908

9. Eğitim istatistikleri yayınlır

9.1. Salname-i Maarif-i Umumiye

9.2. Maarif Nezareti 1894-1895’den itibaren

9.3. İlk kez 1898-1904 yılları için “Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye” adıyla eğitim-öğretim yıllıkları yayınlanmıştır.

10. merkezi otoritenin güçlendirilmesi

10.1. için taşra teşkilatına önem verildi

10.1.1. öğretmen yetiştirme İstanbul dışına taşımaya başladı

10.2. • Dindar, padişaha sadık ve itaatkâr nesiller yetiştirmek eğitimin temel amacı haline geldi.

11. Eğitim

11.1. ile ilköğretime muallim tayini düzenlemesi

11.2. Yetiştirilmek istenen insan tipi “Osmanlılık ” idealine bağlı dindarlık, itaatkar, padişah a bağlı gösteren insan tipidir.

11.3. İslam-Türk sentezi oluşturulmaya çalışılmalı, din siyasallaştırılmış.

11.4. • İstanbul’da idadi düzeyinde bir kız okulu açıldı.

11.5. Maarifiye ayrılan pay artırldı

11.5.1. Eğitim ve öğretime

11.6. ulema etkisizleştirildi

12. Okular

12.1. İlkokul

12.1.1. Mekatib-i İptidaiye

12.1.1.1. (usul-i cedide mektepleri) adlarıyla

12.1.1.1.1. Maarif Nezaretine bağlıydı.

12.1.2. Sıbyan Mektepleri

12.1.2.1. (Usul-i atika mektepleri) adıyla

12.1.2.1.1. Evkaf Nezaretine bağlıydı.

12.1.3. Öğretmenler; muallim tayini düzenlemesi

12.1.3.1. Darülmuallimin-i İptidai’den şahadetname almalı

12.1.3.1.1. Bir sınav sonuda yeterliliklerini kanıtlamış olmaları

12.1.4. Şehirlerde: Elifba, Kur’an, Tecvit, İlmihal, Ahlak, İmla, Kıraat, Tarih, Coğrafya, Hesap, Hüsn-i Hat

12.1.4.1. Köylerde: Elifba, Kur’an, Hesap, İlmihal, Kıraat, Hat

12.1.4.1.1. Okul masrafları, daha önce olduğu gibi mahallin halkınca karşılanmıştır

12.2. Ortaöğretim

12.2.1. 619 rüşdiyede 40.000 öğrenci, 109 idadide 20.000 öğrenci vardı

12.2.2. İstanbul’da idadi düzeyinde bir kız okulu açıldı.

12.2.2.1. Münif Paşanın Maarif Nazırlığı sırasında İstanbul’da 1880’de Kız İdadiyesi açılmıştır.

12.2.2.1.1. 'Fuzuyat-ı Hamidiye mektebi

12.2.3. Amacı; öğretim kurumları

12.2.3.1. serbest mesleğe, yüksek öğretime ve mahalli devlet hizmetlerine eleman hazırlamak

12.2.4. • İdadiler; Rüştiyeler üzerinde eğitim verdiğinden, bazen onları da kapsadıklarından, resmi belgelerde bu kurumların programları birlikte verilmiştir.

12.2.4.1. İdadiler, Rüştiyelerle birlikte İl merkezlerinde 7 yıl, sancak merkezlerinde 5 yıl olarak düzenlenmiştir

12.2.4.1.1. Rüştiye’yi de içine alan idadilerin yaygın olarak taşrada açıldığı görülür.

12.3. Yüksek Öğretim

12.3.1. Darülfünun Şahane adında 1900’de yeniden açılırlar

12.3.1.1. Ulüm-u Aliye-i Diniye Şubesi (4 Yıl) İLAHİYAT Edebiyat Şubesi (3 Yıl) Ulüm-u Riyaziye ve Tabiiye Şubesi (3 Yıl)MATEMATİK FEN Türkçe Arapça Farsca Fransızca İngilizce Almanca Ruz Filolojisi

12.3.1.1.1. Avrupaya kaçan öğrencileri engelemek için acıldı ekrar

12.3.2. Mekteb-i Hukuki Şahane (1880) • Mekteb-i Mülkiyeyi Şahane (1859) • Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye (1867) • Mülkiye Baytar Mektebi (1889) • Mekteb-i Harbiye (1834)

12.3.3. Öğretmenlik Eğitimi

12.3.3.1. İstanbul dışın a taşınır

12.3.3.1.1. Darülmualimini İptidaiye-i Rüşdiye Aliye

12.4. Mesleki ve teknik eğitim

12.4.1. Sanayi-i Nefise Mektebi (1882) **Hendese-i Mülkiye Mektebi (1883)** Lisan Mektebi(1883) ***Ticaret Mektebi(1884) • Fenni Resim ve Mimari Mektebi (1887) • Bağ ve Aşı Ameliyat Mektebi(1887)• Ameli ziraat Mektepleri(1887) • Polis Dershanesi(1889) • Aşı Memurları Mektebi(1892) • Gümrük Memurları Mektebi(1892) • Tüccar Kaptan Mektepleri(1886) • Aşiret Mektebi(1892) • Çoban Mektebi(1898) • Darülhayr-ı Ali(1903)(Çocuk Esirgeme Kurumu)

12.4.2. Harbiye ve Mülkiye mekteplerine gönderilir

12.4.2.1. Aşiret Mektebi(1892) menzun olan