ความเร่ง acceleration

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความเร่ง acceleration by Mind Map: ความเร่ง acceleration

1. ความเร่งเฉลี่ย average acceleration

1.1. ความเร่งที่พิจารณาจากความเร็วที่ เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลา โดยช่วงเวลาที่พิจารณาเป็นช่วงเวลากว้างๆ

2. ความเร่งขณะหนึ่ง instantaneous

2.1. ความเร่ง ณ จุดใดจุดหนึ่ง หรือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในระหว่างการเคลื่อนที่ หรืออาจหาได้จากความเร่งเฉลี่ยซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ

3. ความเร่งคงตัว

3.1. การเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่าง สม่ำเสมอไม่ ว่าจะคิดที่ช่วงเวลาใดก็ตาม

4. ความหน่วง

4.1. เป็นความเร่งในทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่หรือเป็นความเร่งที่มีค่าเป็นลบ