การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. ประโยชน์

1.1. การแบ่งปันอุปกรณ์ในเครือข่าย

1.2. การได้แหล่งข้อมูลและข้อมูล

1.3. การได้โปรแกรมข้อมูล

2. อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.1. ฮับ/สวิตซ์

2.2. โมเด็ม

2.3. การ์ดแลน

2.4. เราเตอร์

2.5. การพัฒนาของการติดต่อสื่อสาร

2.6. จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย

3. ตัวกลางของการสื่อสารในเครือข่าย

3.1. ตัวกลางแบบมีสาย

3.1.1. เส้นใยนำแสง

3.1.2. สายคู่บิดเกลียว

3.1.3. สายโคแอกเชียล

3.2. ตัวกลางแบบไร้สาย

3.2.1. อินฟราเรต

3.2.2. คลื่นวิทยุ

3.2.3. คลื่นไม่โครเวฟ

4. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

4.1. มีบทบาทหน้าที่สำคัญต่อองกรค์

5. ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

5.1. แบ่งตามลักษณะพื้นที่บริการ

5.1.1. เครือข่ายเฉพาะที่หรือแลน (Local Area Network :Lan)

5.1.2. เครือข่ายนครหลวงหรือแมน (Metorpolitan Area Network:Man)

5.1.3. เครือข่ายส่วนบุคคลหรือแพน (Personal Area Network:Pan)

5.2. แบ่งตามลักษณะการให้บริการ

5.2.1. เครือข่ายแบบรับ-ให้บริการ (Slient-Server Network)

5.2.2. เครือข่ายระดับเดียวกัน (Peer to Peer Network:P2P)