ปัญหาของวัยรุ่นไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปัญหาของวัยรุ่นไทย by Mind Map: ปัญหาของวัยรุ่นไทย

1. ทะเลาะกันในครอบครัว

2. วัยรุ่นเสพสิ่งเสพติด เช่น บุหรี่ ฯลฯ

3. ด้านสังคม

4. ด้านสุขภาพ

4.1. คนบ้า

5. ด้านการศึกษา

6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

6.1. ปัญหาครอบครัว

6.1.1. ไม่ปรึกษากันภายในครอบครัว

7. ด้านอื่น ๆ

8. ด้านเทคโนโลยี

8.1. การใช้สื่อแบบผิดกฏหมาย (บลู)