ปัญหาของวัยรุ่นไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปัญหาของวัยรุ่นไทย by Mind Map: ปัญหาของวัยรุ่นไทย

1. ปัญหาครอบครัว

1.1. ไม่ปรึกษากันภายในครอบครัว

2. คนบ้า

3. การใช้สื่อแบบผิดกฏหมาย (บลู)

4. ทะเลาะกันในครอบครัว

5. วัยรุ่นเสพสิ่งเสพติด เช่น บุหรี่ ฯลฯ

6. ด้านสังคม

7. ด้านการศึกษา

7.1. ด้านสุขภาพ

8. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

9. ด้านอื่น ๆ

10. ด้านเทคโนโลยี