ปัญหาของวัยรุ่นไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปัญหาของวัยรุ่นไทย by Mind Map: ปัญหาของวัยรุ่นไทย

1. ปัญหาครอบครัว

1.1. ไม่ปรึกษากันภายในครอบครัว

1.2. ทะเลาะกันในครอบครัว

2. ด้านสังคม

2.1. วัยรุ่นเสพสิ่งเสพติด เช่น บุหรี่ ฯลฯ

3. คนบ้า

4. ด้านสุขภาพ

5. ด้านการศึกษา

6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

7. ด้านอื่น ๆ

8. ด้านเทคโนโลยี

8.1. การใช้สื่อแบบผิดกฏหมาย (บลู)