เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน by Mind Map: เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน

1. ขั้นตอนที่1 การสำรวจ

1.1. ปัญหาที่1 ปริมาณขยะมีมากและขยะบางชนิดส่งกลิ่นเหม็น เช่น เศษอาหารเเละน้ำ

1.2. ปัญหาที่2 น้ำในสระวงกลมมีกลิ่นเหม็น

1.3. ปัญหาที่3 ห้องน้ำโรงเรียนท่อตัน ส่งกลิ่นเหม็นบริเวณตึกอังกฤษ

2. ขั้นตอนที่2 การวิเคราะห์

2.1. ปัญหาที่1 ปริมาณขยะมีมากเนื่องจากการทิ้งขยะไม่ลงถังของนักเรียนและการไม่แยกประเภทก่อนทิ้ง การไม่เก็บขยะของแม่บ้าน

2.2. ปัญหาที่2 น้ำในสระวงกลมส่งกลิ่นเหม็นเนื่องจากมีสัตว์อาศัยอยู่ทำให้น้ำเน่าเสีย

2.3. ปัญหาที่3 ห้องน้ำโรงเรียนท่อตัน สาเหตุมาจากขยะลงไปอุดในท่อ ทำให้ส่งกลิ่นเหม็น

3. ขั้นตอนที่3 การสร้างทางเลือก

3.1. แนวทางแก้ปัญหาที่1 กิจกรรมการจัดการและจัดทำถังเพื่อแยกขยะ

3.2. แนวทางแก้ปัญหาที่2 กิจกรรมกำจัดของเสียในสระวงกลม เก็บใบไม้ต่างๆเพื่อลดการส่งกลิ่นเหม็น

3.3. แนวทางแก้ปัญหาที่3 กิจกรรมกำจัดของเสียในท่อส้วม และเทน้ำยาเพื่อลดการส่งกลิ่นเหม็น

4. ขั้นตอนที่4 การประเมินทางเลือก

4.1. ผลการแก้ปัญหาที่1 นักเรียนมีการแยกขยะกันมากขึ้น ปริมาณขยะลดลง

4.2. ผลการแก้ปัญหาที่2 น้ำในสระวงกลมไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีเศษใบไม้ลอยอยู่

4.3. ผลการแก้ปัญหาที่3 มีการร่วมทำความสะอาดห้องน้ำ ทำให้ห้องน้ำกลับมาสะอาดและไม่มีกลิ่นเหม็น