Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TCAS by Mind Map: TCAS

1. คิอ ระบบการคัดเลือก สอบเข้ามหาวิทยาลัย

1.1. รับทั้งหมด 206,506 คน

2. รอบที่ 1 : การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

2.1. รับ 44,258 คน

2.2. ครั้งที่ 1 : 1 ต.ค. 2560 – 30 พ.ย. 2560 ประกาศผล : 22 ธันวาคม 2560

2.3. ครั้งที่ 2 : 22 ธ.ค. 2560 – 28 ก.พ. 2561 ประกาศผล : 26 มี.ค. 2561

3. รอบที่ 2 : การรับแบบโควตา

3.1. รับ 68,050 คน

3.2. คะแนนที่ต้องใช้ยื่น : GAT/PAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ หรือวิชาเฉพาะ (มหาวิทยาลัยจัดสอบ)

3.3. ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันคัดเลือก - ธ.ค. 2560 – เม.ย. 2561

3.4. ประกาศผล : 8 พ.ค. 2561

3.5. กำหนดการสอบ GAT/ PAT : 24 – 27 ก.พ. 2561 O-NET : 3 – 4 มี.ค. 2561 9 วิชาสามัญ : 17 – 18 มี.ค. 2561

4. รอบที่ 3 : การรับตรงร่วมกัน

4.1. รับ 44,390 คน

4.2. รับสมัคร : 9 – 22 พ.ค. 2561 ยืนยันสิทธิ์ : 26 – 28 พ.ค. 2561 ประกาสศผล : 8 มิ.ย. 2561

4.3. รับสมัครผ่าน ทปอ. ทปอ.มีหน้าที่รับสมัครและจัดคะแนนให้เรา

4.4. การเลือกสอบ : สามารถสมัครสอบและเลือกได้ 4 สาขาวิชา ซึ่งที่จะมีการจัดสอบร่วมกันในเวลาเดียวกัน โดยแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นคนกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกเอง

5. รอบที่ 4 : การรับแบบ Admission

5.1. รับ 34,744 คน

5.2. เปิดรับสมัคร : 6 – 10 มิ.ย. 2561 ประกาศผล : 13 ก.ค. 2561

5.3. รับสมัครผ่าน ทปอ. สามารถสมัครสอบและเลือกได้ 4 สาขาวิชา

5.4. GPAX 20% O-NET 30% GAT/PAT 50%

6. รอบที่ 5 : การรับตรงแบบอิสระ

6.1. รับ 15,064 คน

6.2. เปิดรับสมัคร : ภายในเดือนกรกฎาคม 2561

6.3. การเลือกสอบ : สามารถสมัครสอบได้ตามความต้องการ โดยที่แต่ละมหาวิทยาลัยจะรับตรงด้วยวิธีการของมหาวิทยาลัยเอง

7. เคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ก็คือ ระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) และมีความต้องการเข้าศึกษาในคณะ/มหาวิทยาลัยนั้น ได้เข้ามายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยที่ให้เลือกยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น