มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน by Mind Map: มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. มาตรฐานที่ 1

1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1.1.1. ความสามารถการอ่าน เขียน คิดคำนวณ

1.1.2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

1.1.3. การใช้เทคโนโลยี

1.1.4. การสอบวัดระดับชาติ

1.1.5. ความพร้อมในการศึกษาต่อ

1.2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.2.1. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี

1.2.2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

1.2.3. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1.2.4. ร่างกายแข็งแรง

2. มาตรฐานที่. 2

2.1. เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ

2.2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

2.2.1. วางแผนดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

2.2.2. พัฒนาครูให้เชี่ยวชาญ

2.2.3. ข้อมูลสารสนเทศ

2.2.4. สภาพแวดล้อมและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

2.3. ประชุมคณะครู

2.4. กำกับติดตาม ประเมินผล

3. By the way, this is a floating topic. To create a floating topic, simply drag it away from the map center.

4. มาตรฐานที่ 3

4.1. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

4.1.1. วิเคราะห์. กำหนเนื้อหา. ตามความถนัดของตนเอง

4.1.2. ได้ปฏิบัติจริง

4.1.3. นำเสนอผลงานผ่านสื่อเทคโนโลยี

4.1.4. สื่อ สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยการเรียนรู้

4.2. สอนให้เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

4.2.1. เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

4.2.2. ชุมชนมีส่วรร่วมในการจัดกิจกรรม

4.3. ตรวจสอบ ประเมินความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบ

4.3.1. ประเมินจากสภาพจริง

4.3.2. มีขั้นตอนตรวจสอบอย่างเป็นระบบ

4.3.3. ใช้เครื่องมือ วิธีวัดอย่างเหมาะสม

4.3.4. ให้ข้อมูลย้อนกลับ

5. มาตรฐานที่ 4

5.1. ใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับการศึกษา

5.1.1. จัดวางระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนและความเป็นไป

5.1.2. ผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการวางระบบ

5.1.3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วมร่วมในการจัดการ