ஏலாதி

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ஏலாதி by Mind Map: ஏலாதி

1. பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று.

2. ஆசிரியர் - கணிமேதாவியார்

2.1. வேறு பெயர் - கணிமேதையர்.

3. பழியில்லா மன்னனாய் வாழும் மன்னனின் பண்புகள்

4. நுண்ணறிவு நூல்களை ஆராய்தல்

5. நூல்களின்படி நடத்தல்

6. நல்வழியில் நடத்தல்

7. ஆறு அறக்கருத்துகளைக் கொண்டது.

8. மாண்புடைய சான்றோர் அறிவுரைகளைப் பின்பற்றுதல்.

9. பணிந்து நடத்தல்