Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Responsie college by Mind Map: Responsie college
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Responsie college

probleemstelling

hypothese

doelstelling

Design

beschrijvend, verklarend, toetsend

kwalitatief, kwantitatief

experimenteel, niet experimenteel

vertekening/bias

informatiebias

selectiebias

confounding

Resultaten

meetniveau: N.O.I.R.

p-waarde, betrouwbaarheidsinterval

standaarddeviatie

Conclusie

relevantie voor mijn praktijk

statistisch significant?

Inleiding