การนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในโรงเรียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในโรงเรียน by Mind Map: การนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในโรงเรียน

1. ขั้นที่1 การสำรวจ

1.1. ปัญหาที่1 ปริมาณขยะในโรงเรียนเยอะเกินไป

1.2. ปัญหาที่2 ถังขยะไม่เพียงพอต่อความต้องการ

1.3. ปัญหาที่3 ในห้องเรียนมีขยะจำนวนมาก

2. ขั้นที่2 การวิเคราะห์

2.1. ปัญหาที่1 ขยะในโรงเรียนเยอะเกินไป สาเหตุมาจากขยะเก่ายังไม่ถูกถ่ายเท หรือปริมาณขยะจากนักเรียนมีเยอะ

2.2. ปัญหาที่2 ถังขยะไม่เพียงพอ สาเหตุมาจากบางที่มีถังขยะเยอะเกินไปและบางจุดไม่มีเลย

2.3. ปัญหาที่3 ในห้องเรียนมีขยะจำนวนมาก สาเหตุมาจากนักเรียนนำขนมหรืออาหารขึ้นมาในห้องเรียนและทิ้งไว้ไม่ได้นำทิ้ง

3. ขั้นที่3 การสร้างทางเลือก

3.1. แนวทางแก้ปัญหาที่1 การรรณรงค์คัดแยกขยะและนำกลับมาใช้ซ้ำ

3.2. แนวทางปัญหาที่2 เพิ่มถังขยะแต่ละจุดให้อยู่ในที่สมควร

3.3. แนวทางปัญหาที่3 ควรมีถังขยะในห้องเรียนและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน

4. ขั้นที่4 การประเมินทางเลือก

4.1. ผลการคาดหวังที่1 ขยะจะน้อยลงไม่ส่งกลิ่นเหม็น

4.2. ผลการคาดหวังที่2 ขยะจะอยู่เป็นที่และมากเกินไป

4.3. ผลการคาดหวังที่3 ห้องเรียนสะอาดและไม่เปื้อน