Редактира текст

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Редактира текст by Mind Map: Редактира текст

1. Членуване

1.1. ЪТ/ЯТ: когато е подглог, можеш да го заменим с ТОЙ, при съставни имени сказуеми има двойно членуване (ученикЪТ е шампионЪТ, класЪТ беше най-великиЯТ, учителЯТ ще бъде първиЯТ)

1.2. А/Я Кратък член – заменяме с НЕГО

1.3. А ИЛИ Я: когато имаме същ. им., които означават професия с наставки ар/тел, прилагателни и числителни имена + 10 думи изключения: кон, ден, крал, цар, път, зет, нокът, лакът, огън, сън

2. Правопис

2.1. Грешки при представки, корен, наставки

2.1.1. правим провекра откъде идва думата

2.2. Слято/разделно/полуслято писане

2.2.1. преговор сами през лятото

2.3. А или Я:

2.3.1. В края на думи от чужд произход се пише -ия.

2.4. Членуване в ж.р. ед. ч.:

2.4.1. Членната форма за ж.р. ед. ч. е ТА и тя се добавя към думата, затова когато имаме дума в ж.р. ед.ч., която завършва на Т, се получава ТТ, а ако завършва на Щ, се получава ЩТА.

2.5. Двойно НН:

2.5.1. Ако прилагателното име в м.р. ед. ч. завършва на НЕН, в другите форми и като съществително се пише с двойно НН • съвремеНЕН – съвремеННи, съвремеННик • паметЕН – паметНи, паметНик рождЕН – рождеНи, рождеНик

3. Пунктуация

3.1. Обособени и вметнати части (преговор сами събота и неделя/лятото)

3.1.1. - започват много често с причастия и деепрочастия (идват от глаголи, приличат на прилагателни, завършват на Н, Т, Л, Щ + ЕЙКИ/АЙки Обичам – обичан, обичал, обичащ, обичайки Убивам – убит

3.1.2. - обособява се, отделя се със запетаи

3.1.3. - обособени определения (какъв, каква, какви + същ. име), обстоятелствени пояснение (кога, как, къде,

3.2. Запетая пред съюзи (преговор сами лятото)

3.2.1. Подчинителните съюзи въвеждат подчинени изречения и пред тях винаги се пише запетая, такива са:

3.2.1.1. който, която, които, което

3.2.1.2. - чийто, чиято, чиито, чието

3.2.1.3. - защото, както, когато,

3.2.1.3.1. който, която, които, което - чийто, чиято, чиито, чието - защото, както, когато, - ако, за да, без да

3.2.1.4. - ако, за да, без да

3.2.2. Запетая се пише и пред - че, но, като че Както и пред втория от двойните съюзи - ту-ту, или-или, дали-или, ли-или, нито-нито