การจัดการเทคโนโลยี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจัดการเทคโนโลยี by Mind Map: การจัดการเทคโนโลยี

1. ขั้นที่1 การสำรวจ

1.1. มีขยะใต้โต๊ะ

2. ขั้นที่2 การวิเคราะห์

2.1. นักเรียนนำอาหารมารับประทานในห้องเรียนแล้วไม่นำไปทิ้ง

3. ขั้นที่3 การสร้างทางเลือก

3.1. เพิ่มจำนวนถังขยะในชั้นเรียน

4. ขั้นที่4 การประเมินทางเลือก

4.1. ผลการคาดการ

4.1.1. นักเรียนทิ้งเรียนทิ้งขยะลงถัง

4.1.2. ห้องเรียนสะอาดปราศจากขยะ