Uprzedzenia

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Uprzedzenia by Mind Map: Uprzedzenia

1. Przyczyny uprzedzeń

1.1. historyczne

1.2. ekonomiczne

1.3. narodowościowe

1.4. klasowe

2. Rodzaje uprzedzeń

2.1. awersyjne

2.1.1. podłożem są silne negatywne emocje

2.2. dominatywne

2.2.1. podłożem jest poczucie wyższości własnej grupy nad dyskryminowaną

2.3. wynikające z niejasności

2.3.1. podłożem jest niski poziom poczucia własnej wartości

3. Skutki uprzedzeń

3.1. niechęć do jednostki lub do całej grupy

3.2. błędne przekonania w stosunku do innych ludzi

3.3. poczucie wyższości

4. Źródła uprzedzeń

4.1. wychowanie i kultura

4.1.1. przyjmowanie wartości z obserwacji i naśladowanie starszych

4.2. historia

4.2.1. wpływ wydarzeń historycznych na świadomość

4.3. przekazy medialne

4.3.1. kształtowanie poglądów na podstawie informacji przekazywanych przez media

4.4. negatywne doświadczenia

4.4.1. kreowanie opinii na podstawie własnych przeżyć

5. Zapobieganie uprzedzeniom

5.1. nacisk na tolerancję przez rodziców i pedagogów

5.2. zaprzestanie oceniania przed poznaniem innych ludzi

5.3. wzajemny kontakt i wspólny cel w działaniu

5.4. tworzenie sytuacji do bliższego poznania odmiennych grup