Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pedeutologia by Mind Map: Pedeutologia

1. nauka o nauczycielu

2. Nauczyciel

2.1. osobowość wg. Banacha

2.1.1. poznawcza

2.1.2. motywacyjna

2.1.3. czynnościowa

2.2. praca zawodowa

2.2.1. kształcenie i doskonalenie nauczyciela

2.3. cechy:

2.3.1. dydaktyczne

2.3.1.1. pracowity

2.3.1.2. stosujący różne metody

2.3.1.3. obiektywny

2.3.1.4. twórczy

2.3.2. wychowawcy

2.3.2.1. otwarty na problemy młodzieży

2.3.2.2. wyrozumiały

2.3.2.3. dotrzymujący obietnicy

2.3.2.4. dążący do odnoszenia przez uczniów sukcesów

2.3.3. inne

2.3.3.1. negatywne

2.3.3.1.1. niesprawiedliwy

2.3.3.1.2. złośliwy

2.3.3.1.3. niekompetentny

2.3.3.1.4. nieodpowiedzialny

2.3.3.2. pozytywne

2.3.3.2.1. otwartość na innych

2.3.3.2.2. podmiotowe traktowanie uczniów

2.3.3.2.3. poczucie humoru

2.3.3.2.4. konsekwentny w działaniu

3. etymologia

3.1. pajdeutes – nauczyciel logos – słowa, wiedza

4. dział pedagogiki

5. Kierunki badań pedeutologicznych

5.1. historyczno – porównawcze

5.2. psychologiczno – pedagogiczne

5.3. socjologiczno – pedagogiczne

5.4. komparatystyczne

6. fazy rozwoju wg K.Duraj-Nowakowej:

6.1. międzywojenna (1918-1939)

6.2. powojenna (1945-1973)

6.3. faza do 1989 roku

6.4. współczesna