การกระจายรายได้ คนรวย/คนจน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การกระจายรายได้ คนรวย/คนจน by Mind Map: การกระจายรายได้ คนรวย/คนจน

1. แนวทางการแก้ไขปัญหา

1.1. 1. รัฐบาลต้องช่วยเข้าไปดูแลเฉพาะครอบครัวที่ยากจนให้ได้รับการศึกษาและเลี้ยงดูมากขึ้น 2. การปรับระบบให้มีกลไกที่ช่วยลดช่องว่างของรายได้ 3. การเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนจน 4. ความเท่าเทียมกันของโอกาสที่รัฐบาลจะให้กับประชาชน 5. การพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมและผู้ใดโอกาส

2. สถานการณ์

2.1. สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยอยู่ในขั้นที่รุนแรง จากการศึกษาการพัฒนาของเศรษฐกิจประเทศไทยเป็นระยะเวลา10 ปี (2531-2550) พบว่า ผู้ที่มีรายได้สูงสุด 20 เปอร์เซ็นต์แรก มีรายได้รวมถึงประมาณ 54-59 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ผู้ที่จนสุด 20 เปอร์เซ็นต์ มีรายได้รวมอยู่เพียงประมาณ 4.0-4.5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์จีนี

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.1. 1. กรมสรรพากร 2. กรมศุลกากร 3. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

4. ผลกระทบ

4.1. 1. ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน 2. ทำให้เกิดภาวะหนี้สินในกลุ่มคนจน 3. ทำให้มีการแบ่งชนชั้น ระหว่างคนจนกับคนรวย

5. ปัญหา/สาเหตุ

5.1. 1. การมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามเนื่องจากขาดโอกาสในการศึกษาและการพัฒนาทักษะต่างๆ 2. การสนับสนุนคนรวยมากกว่าคนจน 3. การเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมมากกว่าการเกษตร 4. การเน้นเป้าหมายการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจมากกว่าการกระจายรายได้ประชากร