Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bilimsel Araştırma Yöntemleri by Mind Map: Bilimsel Araştırma Yöntemleri

1. Aşamalar

1.1. Sorunun fark edilmesi

1.2. Sorunun tanımlanması ve çözüm önerileri

1.3. Çözüm önerilerinin nasıl test edileceğinin yöntemi

1.4. Test için verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması

2. 2. Sınıflandırma

2.1. Araştırma Deseni

2.1.1. İç Geçerliği Tehdit Eden Faktörler

2.1.1.1. a. Deneklerin Seçimi

2.1.1.2. b. Deneklerin Olgunlaşması

2.1.1.3. c. Veri Toplama Aracı

2.1.1.4. d. Deneklerin Geçmişi

2.1.1.5. e. Denek Kaybı Etkisi

2.1.1.6. f. Öntest Etkisi

2.1.1.7. g. İstatistiksel Regresyon

2.1.1.8. h. Etkileşme Etkisi

2.1.1.9. i. Beklentilerinin Etkisi

2.1.2. Dış Geçerliği Tehdit Eden Faktörler

2.1.2.1. a. Örnekleme Etkisi

2.1.2.2. b. Beklentilerin Etkisi

2.1.2.3. c. Öntest-Deneysel Değişken Etkileşim Etkisi

2.2. Nicel (quantitative)

2.2.1. Tarama Araştırmaları

2.2.1.1. Kesitsel

2.2.1.2. Boylamsal

2.2.1.3. Geçmişe Dönük

2.2.2. Korelasyonel Araştırmalar

2.2.2.1. Keşfedici

2.2.2.2. Yordayıcı

2.2.3. Nedensel Karşılaştırmalı Araştırmalar

2.2.3.1. Nedensel

2.2.3.2. Nedensel Karşılaştırma

2.2.4. Deneysel Araştırmalar

2.2.4.1. Zayıf Deneysel Desenler

2.2.4.2. Gerçek Deneysel Desenler

2.2.4.3. Yarı Deneysel Desenler

2.2.4.4. Faktöryel Desenler

2.3. Nitel (qualitative)

2.3.1. Etnografik Araştırmalar

2.3.2. Tarihi Araştırmalar

2.3.3. Eylem Araştırmaları

2.3.4. Olgubilim Çalışmaları

2.3.5. Durum Çalışmaları

3. 4. Veri Toplama

3.1. Teknik

3.1.1. Görgül (ampirik, gözleme dayalı)

3.1.1.1. Anket

3.1.1.1.1. 1. Problemi Tanımlama

3.1.1.1.2. 2. Madde Yazma

3.1.1.1.3. 3. Uzman Görüşü Alma ve Ön Uygulama Formunu Oluşturma

3.1.1.1.4. 4. Ön Uygulama, Analizler ve Ankete Son Şeklini Verme

3.1.1.2. Gözlem

3.1.1.2.1. Yapılandırma Durumu

3.1.1.2.2. Katılımcı Rolü

3.1.1.3. Görüşme

3.1.1.3.1. Yapılandırma Durumu

3.1.1.3.2. Etnografik

3.1.1.3.3. Odak Grup

3.1.2. Belgesel (doküman)

3.1.2.1. Eğitim Programları

3.1.2.2. Yönetmelikler

3.1.2.3. Kitaplar

3.1.2.4. Gazeteler

3.1.2.5. Raporlar

3.2. Özellik

3.2.1. Birincil Veriye Dayalı

3.2.2. İkincil (tepkisiz) Verilere Dayalı

3.3. Zaman

3.3.1. Anlık

3.3.2. Boylamsal

3.3.3. Kesitsel

3.4. Faktör (bağımsız değişken)

3.4.1. Tek Faktörlü

3.4.2. Çok Faktörlü (faktöryel)

3.5. Denek

3.5.1. Tek Denekli

3.5.2. Çok Denekli

3.6. Ölçme

3.6.1. Güvenirlik

3.6.1.1. Tek Uygulamaya Dayalı Yöntemler

3.6.1.2. İki uygulamaya Dayalı Yöntemler

3.6.1.3. Değerlendirmeciler Arası Tutarlılık

3.6.1.4. Ölçmenin Standart Hatası

3.6.2. Geçerlik

3.6.2.1. Kapsam

3.6.2.2. Ölçüte Dayalı

3.6.2.2.1. Eşzaman

3.6.2.2.2. Yordayıcı

3.6.2.3. Yapı

3.6.2.4. Görünüş

3.6.3. Hatalar

3.6.3.1. Sabit

3.6.3.2. Sistematik

3.6.3.3. Tesadüfi (seçkisiz, yansız)

4. 3. Örnekleme Yöntemleri

4.1. Seçkisiz

4.1.1. Basit Seçkisiz

4.1.2. Tabakalı

4.2. Seçkisiz Olmayan

4.2.1. Sistematik

4.2.2. Amaçsal

4.2.3. Uygun

5. 1. Problemi Tanımlama

5.1. Araştırma Problemi

5.1.1. Akla yatkın olmalıdır.

5.1.2. Anlamlı olmalıdır.

5.1.3. Açık ve Anlaşılır olmalıdır.

5.1.4. İfadeler, olasılık yada emir kipi şeklinde kurulmamalıdır!

5.1.5. Sınanabilir, test edilebilir ve ölçülebilir olmalıdır.

5.1.6. Çok geniş veya dar kapsamlı olmamalıdır!

5.1.7. Özgün olmalıdır.

5.1.8. Etik olmalıdır.

5.2. Literatür Tarama

5.2.1. Araştırma problemini sınırlandırmaya yardımcı olur.

5.2.2. Araştırmanın önemini belirlemeye katkı sağlar.

5.2.3. Yöntemin geliştirilmesine katkı sağlar.

5.2.4. Yapılacak araştırmanın sonuçlarının yorumlanmasına yardımcı olur.

5.3. Değişkenlerin Sınıflandırılması

5.3.1. Sürekli

5.3.2. Süreksiz

5.3.3. Bağımlı

5.3.4. Bağımsız

5.3.4.1. Düzenleyici

5.3.4.2. Dışsal (kontrol)

5.4. Hipotezler

5.4.1. Sıfır (null) hipotezi

5.4.2. Araştırma (alternatif) hipotezi

5.5. Araştırmanın Amacı

5.5.1. Betimsel

5.5.2. Korelasyonel

5.5.3. Karşılaştırmalı

5.6. Araştırmanın Önemi

5.7. Araştırmalarda Sayıltı

5.8. Araştırmalarda Sınırlılık

5.9. Araştırmalarda Tanım Yazma

5.9.1. Kavramsal

5.9.2. İşlevsel

6. Bilimsel Yöntem

6.1. 1. Olgusal Süreç (betimleme)

6.1.1. Gözlem

6.1.2. Deney

6.1.3. Ölçme

6.2. 2. Kuramsal Süreç

6.2.1. Hipotez

6.2.2. Kuram

6.2.3. Yasa

7. Etik

7.1. Disiplinsiz Araştırma

7.2. Yinelenen Yayın

7.3. Sahtecilik

7.4. Uydurmacılık

7.5. Aşırmacılık (intihal)