คณะบริหารชมรมมุสลิม ปีการศึกษา 2560-2561

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
คณะบริหารชมรมมุสลิม ปีการศึกษา 2560-2561 by Mind Map: คณะบริหารชมรมมุสลิม ปีการศึกษา 2560-2561

1. คณะกรรมการบริหาร

1.1. ประธาน

1.1.1. มุสลีมีน

1.1.1.1. 1.

1.2. รองประธาน

1.2.1. มุสลีมีน

1.2.1.1. 1.

1.2.2. มุสลีมะฮ์

1.2.2.1. 1.

1.3. เลขานุการ

1.3.1. มุสลีมะฮ์

1.3.1.1. 1.

1.3.1.2. 2.

1.4. เหรัญญิก

1.4.1. มุสลีมะฮ์

1.4.1.1. 1.

1.4.1.2. 2.

1.5. บรรณาธิการ

1.5.1. มุสลีมะฮ์

1.5.1.1. 1.

1.5.1.2. 2.

1.6. วิชาการ

1.6.1. มุสลีมีน

1.6.1.1. 1.

1.6.1.2. 2.

1.6.2. มุสลีมะฮ

1.6.2.1. 1.

1.6.2.2. 2.

1.7. สวัสดิการ

1.7.1. มุสลีมีน

1.7.1.1. 1.

1.7.1.2. 2.

1.7.2. มุสลีมะฮ์

1.7.2.1. 1.

1.7.2.2. 2.

1.8. ประสาสัมพันธ์

1.8.1. .......

1.8.1.1. 1.

1.9. โสตทัศนอุปกรณ์

1.9.1. .......

1.9.1.1. 1.

1.10. ทุนและงบประมาณ

1.10.1. มุสลีมีน

1.10.1.1. 1.

1.10.2. มุสลีมะฮ์

1.10.2.1. 1.

1.11. นันทนาการ

1.11.1. มุสลีมีน

1.11.1.1. 1.

1.11.1.2. 2.

1.11.2. มุสลีมะฮ์

1.11.2.1. 1.

1.11.2.2. 2.

2. กิจกรรม ปีการศึการศึกษา 2560-2561

2.1. เทอม 1/2560

2.1.1. 1.รับน้อง

2.1.2. 2.เปิดโลกกิจกรรม

2.1.3. 3.

2.1.4. 4.

2.2. เทอม 2/2560

2.2.1. 1.วันเด็กแห่งชาติ

2.2.2. 2.

2.2.3. 3.

3. ที่ปรึกษาชมรมมุสลิม

3.1. ชั้นปีที่4

3.1.1. ทุกคน

3.2. ชั้นปีที่5

3.2.1. ทุกคน

4. กิจกรรม IMSUN

4.1. เทอม 1/2560

4.1.1. 1.กิจกรรมที่อุดร

4.1.1.1. วันที่ 12-13/08/2560

4.1.2. 2.

4.1.3. 3.

4.2. เทอม 2/2560

4.2.1. 1.

4.2.2. 2.

4.2.3. 3.

5. สมาชิกชมรมมุสลิมปีการศึกษา 2560-2561

5.1. ชั้นปีที่ 1

5.1.1. มุสลีมีน

5.1.1.1. จำนวน 3 คน

5.1.2. มุสลีมะฮ์

5.1.2.1. จำนวน 18 คน

5.2. ชั้นปีที่ 2

5.2.1. มุสลีมีน

5.2.1.1. จำนวน 7 คน

5.2.2. มุสลีมะฮ์

5.2.2.1. จำนวน 26 คน

5.3. ชั้นปีที่ 3

5.3.1. มุสลีมีน

5.3.1.1. จำนวน 1 คน

5.3.2. มุสลีมะฮ์

5.3.2.1. จำนวน 5 คน

5.4. ชั้นปีที่ 4

5.4.1. มุสลีมีน

5.4.1.1. จำนวน 3 คน

5.4.2. มุสลีมะฮ์

5.4.2.1. จำนวน 16 คน

5.5. ชั้นปีที่ 4

5.5.1. มุสลีมีน

5.5.1.1. จำนวน 1 คน

5.5.2. มุสลีมะฮ์

5.5.2.1. จำนวน 3 คน