ขั้นตอนการค้นหาหัวข้อโครงงาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ขั้นตอนการค้นหาหัวข้อโครงงาน by Mind Map: ขั้นตอนการค้นหาหัวข้อโครงงาน

1. ขั้นตอนที่ 1

1.1. การศึกษาโครงงานของผู้อื่น

1.1.1. เป็นการศึกษาว่า มีผู้ทำโครงงานนี้มาก่อนหรือไม่ โครงงานดังกล่าวได้ผลอย่างไร หรือมีแนวทางในการทำโครงงานนี้อย่างไร หากโครงงานนี้เป็นโครงงานที่มีผู้อื่นทำไว้แล้ว ผู้ทำโครงงานจะต้องพิจารณาว่าจะทำโครงงานในหัวข้อเดิมด้วยการพัฒนาโครงงานดังกล่าวต่อจากโครงงานที่ผู้อื่นทำไว้หรือไม่ หรือจะเลือกทำโครงงานในหัวข้อใหม่ ซึ่งผู้ทำโครงงานจะต้องกลับไปพิจารณาจากการคัดเลือกหัวข้อโครงงานใหม่

2. ขั้นตอนที่ 2

2.1. การกำหนดหัวข้อย่อย

2.1.1. เป็นการกำหนดหัวข้อย่อยที่เกี่ยวกับหัวข้อโครงงานที่เลือก โดยผู้ทำโครงงานอาจจัดทำในรูปแบบของแผนผังความคิดเพื่อให้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

3. ขั้นตอนที่ 3

3.1. การกำหนดแหล่งข้อมูล

3.1.1. เมื่อผู้ทำโครงงานได้หัวข้อย่อยเกี่ยวกับโครงงานที่ทำแล้ว ผู้ทำโครงงานจะต้องกำหนดแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับหัวข้อย่อยต่างๆ เหล่านั้น โดยหัวข้อย่อย 1 หัวข้ออาจมีแหล่งข้อมูลมากกว่า 1 แหล่ง และแหล่งข้อมูล 1 แหล่งสามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับหัวข้อย่อยได้มากกว่า 1 หัวข้อ ดังนั้น ผู้ทำโครงงานอาจสร้างตารางเพื่อระบุแหล่งที่มาของหัวข้อย่อยที่ต้องการค้นหาได้

4. ตัวอย่างโครงงาน