อาชีพที่น่าสนใจ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
อาชีพที่น่าสนใจ by Mind Map: อาชีพที่น่าสนใจ

1. อาชีพราชการ

1.1. ทหาร

1.2. ตำรวจ

1.3. แพทย์

1.4. พยาบาล

1.5. เทคนิคการแพทย์

1.6. ครู

1.7. ทันตแพทย์

1.8. นายอำเภอ

1.9. ผู้ว่าราชการจังหวัด

1.10. ศึกษานิเทศก์

1.11. ฯลฯ

2. อาชีพรับจ้าง

2.1. แม่บ้าน

2.2. มอเตอร์ไซด์รับจ้าง

2.3. รับจ้างทั่วไป

2.4. ช่างรับเหมาก่อสร้าง

2.5. ช่างทำของ

2.6. พนักงานขายของ

2.7. ฯลฯ

3. อาชีพส่วนตัว

3.1. อาชีพการผลิต

3.1.1. ธุรกิจการเกษตร

3.1.2. ธุรกิจอุตสาหกรรม

3.2. อาชีพการค้า

3.2.1. ธุรกิจค้าปลีก

3.2.2. ธุรกิจค้าส่ง

3.3. อาชีพอุตสาหกรรม