องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ดแวร์

1.1. หน่วยรับข้อมูล

1.1.1. แป้นพิมพ์

1.1.2. เมาส์

1.1.3. สแกนเนอร์

1.1.4. ไมโครโฟน

1.2. หน่วยประมวลผลกลาง

1.3. หน่วยความจำหลัก

1.3.1. รอม

1.3.2. แรม

1.4. หน่วยแสดงผลข้อมูล

1.4.1. จอภาพ

1.4.2. เครื่องพิมพ์

1.4.3. ลำโพง

1.5. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง

1.5.1. ฮาร์ดดิสก์

1.5.2. แฟรชไดร์ฟ

1.5.3. แผ่น CD และ DVD

2. ซอฟต์แวร์

2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.1.1. Dos

2.1.2. Linux

2.1.3. Window

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.2.1. Microsoft Office

2.2.2. Adobe CS6

2.2.3. Window Media Player

2.2.4. Winamp

2.2.5. Google SketchUp

3. บุคลากร

3.1. โปรแกรมเมอร์

3.2. นักวิเคราะห์ระบบ

3.3. ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์

3.4. ผู้ใช้คอมพิวเตอร์

4. ข้อมูล