กฏการนับเบื้องต้น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กฏการนับเบื้องต้น by Mind Map: กฏการนับเบื้องต้น

1. กฏพื้นฐาน

1.1. กฏข้อ 1

1.2. กฏข้อ 2

2. การเรียงสับเปลี่ยน

2.1. กฏข้อ 3

2.2. กฏข้อ 4

2.3. กฏข้อ 5

3. การเรียงจัดหมู่

3.1. กฏข้อ 6

3.2. กฏข้อ 7

3.3. กฏข้อ 8