พอลิเมอร์(Polymer)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พอลิเมอร์(Polymer) by Mind Map: พอลิเมอร์(Polymer)

1. ความหมาย

1.1. คือ สารประกอบที่มีมวลโมเลกุลขนาดใหญ่ มีมวลโมเลกุลมากประกอบด้วยหน่วยเล็กๆของสารที่มาเชื่อมโยงกัน

2. ประเภท

2.1. ชนิดของมอนอพอลิเมอร์

2.1.1. ฮอมอพอลิเมอร์

2.1.1.1. -ในธรรมชาติ คือ แป้งและเซลลูโลส

2.1.1.2. -สังเคราะห์ คือ พอลิเอทิลีน พอลิสไตรีน

2.1.2. โคพอลิเมอร์

2.1.2.1. -ในธรรมชาติ คือ โปรตีน

2.1.2.2. -สังเคราะห์ คือ ยาง SBR

2.2. การเกิด

2.2.1. -ในธรรมชาติ คือ แป้ง ไกลโคเจน เซลลูโลส กรดนิวคลิอิค โปรตีน ยางธรรมชาติ

2.2.2. -สังเคราะห์ คือ พลาสติก เส้นใยสังเคราะห์ เมลามีน

3. พอลิเมอร์ไรเซชั่น

3.1. แบบควบแน่น

3.2. แบบเติม

4. วัลคาไนเซชั่น

4.1. ผลิตภัณฑ์ที่ได้

4.1.1. กำมะถันไปช่วยเชื่อมระหว่างโซ่ของพอลิไอโซพรีน

4.1.2. ยาง SBR เกิดจากการพอลิเมอ์ไรเซชั่นสไตรีนกับบิวตาไดอีน

5. ผลิตภัณฑ์

5.1. พลาสติก

5.1.1. -เทอร์โมพลาสติก รีไซเคิล เช่น พอลิเอทิลีน

5.1.2. -เทอร์โมเซตติ้ง รีไซเคิลไม่ได้ เช่น เมลามีน

5.2. ยาง

5.2.1. -ธรรมชาติ ได้จากต้นยางพารา

5.2.2. -สังเคราะห์ จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

5.3. เส้นใย

5.3.1. -เส้นใยธรรมชาติ เช่น เส้นใยเซลลูโลส ทำจากลินิน ปอ

5.3.2. -เส้นใยโปรตีน เช่น ขนสัตว์

5.3.3. -เส้นใยใยไหม เช่น รังไหม

5.3.4. -เส้นใยสังเคราะห์ เช่น เซลลูโลสแอซีเตด ไนลอน