พอลิเมอร์(Polymer)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พอลิเมอร์(Polymer) by Mind Map: พอลิเมอร์(Polymer)

1. พอลิเมอร์ไรเซชั่น

1.1. แบบควบแน่น

1.2. แบบเติม

2. วัลคาไนเซชั่น

2.1. ผลิตภัณฑ์ที่ได้

2.1.1. กำมะถันไปช่วยเชื่อมระหว่างโซ่ของพอลิไอโซพรีน

2.1.2. ยาง SBR เกิดจากการพอลิเมอ์ไรเซชั่นสไตรีนกับบิวตาไดอีน

3. ผลิตภัณฑ์

3.1. พลาสติก

3.1.1. -เทอร์โมพลาสติก รีไซเคิล เช่น พอลิเอทิลีน

3.1.2. -เทอร์โมเซตติ้ง รีไซเคิลไม่ได้ เช่น เมลามีน

3.2. ยาง

3.2.1. -ธรรมชาติ ได้จากต้นยางพารา

3.2.2. -สังเคราะห์ จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

3.3. เส้นใย

3.3.1. -เส้นใยธรรมชาติ เช่น เส้นใยเซลลูโลส ทำจากลินิน ปอ

3.3.2. -เส้นใยโปรตีน เช่น ขนสัตว์

3.3.3. -เส้นใยใยไหม เช่น รังไหม

3.3.4. -เส้นใยสังเคราะห์ เช่น เซลลูโลสแอซีเตด ไนลอน

4. ความหมาย

4.1. คือ สารประกอบที่มีมวลโมเลกุลขนาดใหญ่ มีมวลโมเลกุลมากประกอบด้วยหน่วยเล็กๆของสารที่มาเชื่อมโยงกัน

5. ประเภท

5.1. ชนิดของมอนอพอลิเมอร์

5.1.1. ฮอมอพอลิเมอร์

5.1.1.1. -ในธรรมชาติ คือ แป้งและเซลลูโลส

5.1.1.2. -สังเคราะห์ คือ พอลิเอทิลีน พอลิสไตรีน

5.1.2. โคพอลิเมอร์

5.1.2.1. -ในธรรมชาติ คือ โปรตีน

5.1.2.2. -สังเคราะห์ คือ ยาง SBR

5.2. การเกิด

5.2.1. -ในธรรมชาติ คือ แป้ง ไกลโคเจน เซลลูโลส กรดนิวคลิอิค โปรตีน ยางธรรมชาติ

5.2.2. -สังเคราะห์ คือ พลาสติก เส้นใยสังเคราะห์ เมลามีน