สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ by Mind Map: สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

1. ถนน

1.1. สภาพถนนเกิดความชำรุด

1.1.1. หลุม-บ่อ

1.1.2. มีโคลนตม

1.2. ถนนลื่น

1.3. ถนนแคบ

1.4. ไหล่ทางไม่ชัดเจน

1.5. มีเครื่องมือกีดขวาง

1.6. ทางตัดทางรถไฟและทางลาดชัน

2. สิ่งแวดล้อม

2.1. ทัศนวิสัยในการมองเห็น

2.2. สภาพดิน ฟ้า อากาศ

2.2.1. การเกิดพายุหรือหมอกลงจัด

2.2.2. ฝนตกหนัก

2.3. สภาพแสงสว่าง

2.3.1. การเปิดไฟสูง

2.3.2. ม่มีไฟส่องสัญญาณทางแยก

2.3.3. บนท้องถนนมืดไม่มีไฟฟ้า ไม่มีแสงสว่าง

3. บุคคล

3.1. เมาสุรา

3.2. ขับขี่เร็วเกินกำหนด

3.3. ผักผ่อนไม่เพียงพอ

3.4. โทรศัพขณะขับขี่

3.5. ไม่ชำนาญเส้นทางขับขี่

3.6. มีอาการป่วยหรือมีโรคประจำตัว

3.7. ฝ่าฝืนกฏจราจร

3.8. มีความประมาท

3.9. วุฒิภาวะในการตัดสินใจ

4. ยานพาหนะ

4.1. ไม่ตรวจเช็คสภาพของรถยนต์

4.2. อุปกรณ์ประจำรถชำรุดหรือขัดข้อง

4.3. การเปลี่ยนแปลงสภาพรถ

4.4. บรรทุกน้ำหนักเกิน

4.5. ยางรถยนต์เสื่อมประสิทธิภาพ