เด็ก ส.ว.น. รู้รักรับผิดชอบ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เด็ก ส.ว.น. รู้รักรับผิดชอบ by Mind Map: เด็ก ส.ว.น. รู้รักรับผิดชอบ

1. 6. หลักธรรม

1.1. อิทธิบาท 4

1.1.1. วิริยะ = ความพากเพียร ทำติดต่อกันในระยะยาวจนสำเร็จ

1.1.2. จิตตะ = เอาใจใส่ต่อสิ่งที่ทำอยู่

1.2. สติ

1.3. สังคหวัตถุ 4

1.3.1. สมานัตตา = มีความเสมอต้นเสมอปลาย

1.3.2. ปิยวาจา = พูดจาไพเราะกับผู้อื่น เมื่อเพื่อนนำสิ่งของมาให้หรือบอกว่าลืมของ ควรพูดขอบคุณ

1.3.3. อัตจริยา = ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น

1.4. สติ = ทำอะไรให้รู้ตัวอยู่เสมอ

2. 7. คุณธรรมเป้าหมาย

2.1. ระเบียบวินัย

2.2. ความรับผิดชอบ

2.3. มารยาท

3. 8. วิธีการวัดและประเมินผล

3.1. วิธีการประเมิน

3.1.1. ประเมินตนเอง

3.1.2. เพื่อนประเมินเพื่อน

3.1.3. ครูประเมินนักเรียน

3.1.4. ผู้ปกครองประเมินนักเรียน

3.2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

3.2.1. แบบบันทึกการประเมินตนเอง

3.2.2. แบบบันทึกการประเมินเพื่อน

3.2.3. แบบบันทึกการประเมินนักเรียนของครู

3.2.4. แบบประเมินนักเรียนของผู้ปกครอง

4. 1. ปัญหา

4.1. ลืมของใช้ส่วนตัว

5. 2. สาเหตุของปัญหา

5.1. ขาดความรับผิดชอบ

5.2. ไม่รู้คุณค่าของสิ่งของ

5.3. ขาดวินัยในตนเอง

6. 3. วัตถุประสงค์

6.1. ปลูกฝังความรับผิดชอบ

6.2. บ่มเพาะให้นักเรียนรู้ค่าของเงิน

6.3. ปลูกฝังวินัยในตนเองให้กับนักเรียน

7. 4. เป้าหมาย

7.1. 4.1 เชิงปริมาณ

7.1.1. นักเรียนชั้น ป.1/3 จำนวน 22 คน

7.2. 4.2 เชิงคุณภาพ

7.2.1. นักเรียน ป.1/3 มีความรับผิดชอบมากขึ้น ร้อยละ 80

8. 5. วิธีแก้ไขปัญหา

8.1. จำให้ได้

8.2. เก็บของก่อนไปเล่นหรือซื้อขนม

8.3. นำติดตัวไปด้วยทุกที่

8.4. จัดเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย (จัดกระเป๋า) ก่อนนอน