การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. พัฒนาการของการติดต่อสื่อสาร

1.1. องประกอปพื้นฐานได้แก่

1.2. ผู้ส่ง

1.3. ผู้รับ

1.4. ตัวกาลง

1.5. ข่าวสาร

2. ลักษณะอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.1. โมเด็ม

2.2. การ์ดแลน

2.3. ฮับ สวิตช์

2.4. เราเตอร์

2.5. จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย

3. ประโยชน์เครือค่ายคอมพิวเตอร์

3.1. การใช้แหล่งความรู้และข้อมูลร่วมกัน

3.2. การใช้โปรแกรมและข้อมูลร่วมกัน

3.3. การแบ่งปันในอุปกรณ์เครือข่าย

3.4. การติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกัน

4. ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4.1. เครือข่ายส่วนบุคคล

4.2. เครือข่ายเฉพาะที่

4.3. เครือข่ายนครหลวง

5. ลักษณะตัวกลางของการสื่อสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

5.1. ตัวกลางแบบมีสาย

5.2. สายคู่บิดเกลียว

5.3. สายไฟเบอร์ออปติก

5.4. สายโคแอกซ์

5.5. ตัวกลางนำสัญญาไร้สาย

5.6. คลื่นวิทยุ

5.7. คลื่นไมโคเวฟ

5.8. อินฟราเรด