ความฉลาดทางดิจิทัล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความฉลาดทางดิจิทัล by Mind Map: ความฉลาดทางดิจิทัล

1. Digital literacy

1.1. Freedom of speechเสรีภาพในการพูด

1.2. Content creationการสร้างสสรค์เนื้อหา

1.3. Critical thinking การคิดวิเคราะห์

2. Digital identity

2.1. Digital Citizen พลเมืองดิจิทัล

2.2. Digital Co-Creator ผู้ร่วมสร้างดิจิทัล

2.3. Digital Entrepreneur ผู้ประกอบการดิจิทัล

3. Digital Rights

3.1. Freedom of Speech เสรีภาพในการพูด

3.2. Intellectual Property Rights การคุ้มครงสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา

3.3. Privacy ความเป็นส่วนตัว

4. Digital communication

4.1. Online collaboration ความร่วมมือออนไลน์

4.2. Online communication การสื่อสารออนไลน์

4.3. Digital footprints รอยเท้าดิจิทัล

5. Digital Emotional Intelligence

5.1. Social & emotional awareness ความตระหนักทางสังคมและอารมณ์

5.2. Emotional awareness / regulation การรับรู้ / การควบคุมอารมณ์

5.3. Empathy การเอาใจใส่

6. Digital use

6.1. Screen time การใช้เวลาหน้าจอ

6.2. Community participation การมีส่วนร่วมในชุมชน

6.3. Digital health สุขภาพการแพทย์ดิจิทัล

7. Digital Safety

7.1. Content risks ความเสี่ยงจากเนื้อหา

7.2. Contact risks ความเสี่ยงจากการติดต่อพบปะ

7.3. Behavioral risks ความเสี่ยงจากพฤติกรรม

8. Digital Security

8.1. Password protection การป้องกันรหัสผ่าน

8.2. internet security ระบบความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต

8.3. Mobile security ระบบความปลอดภัยบนมือถือ