Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Digital by Mind Map: Digital

1. Digital Use

1.1. สามารถใช้อุปกรณ์ดิจิตอลและสื่อที่มีการเรียนรู้ และการควบคุมและการบรรลุความสมดุลในชีวิตทั้งออนไลน์และออฟไลน์

1.1.1. Community participation ประกอบไปด้วยองค์กรหลักๆอยู่ 3 องค์กร คือ รัฐบาล (Government) ประชาชน (People) และชุมชน (Community) ซึ่งองค์กรชุมชนนั้นเป็นองค์กรพื้นฐานที่สำคัญของการเป็นรากฐานของประเทศ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าไป

1.1.2. Screen time management การรู้จักควบคุมตัวเองและสามารถแบ่งเวลา ในการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเล่นเกมออนไลน์และ โซเชียลมีเดียอย่างรับผิดชอบ

1.1.3. Digital Health & Wellness เรียนรู้ท่านั่งที่ถูกต้องขณะใช้ PC รู้ถึงผลกระทบต่อสายตา กระดูกสันหลังสมอง (กรณีคลื่นโทรศัพท์) หากใช้โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือ PC ผิดวิธี การเล่นเกมเป็นเวลานาน โดยเฉพาะเกมต่อสู้หรือที่มีเนื้อหารุนแรง นอกจากจะทำให้ดวงตาเสื่อมเร็วแล้ว ยังสามารถทำให้ผู้เล่นเครียด หงุดหงิด และกลายเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายอีกด้วย

2. Digital Safety

2.1. สามารถตรวจหาความเสี่ยงออนไลน์ เช่นกลั่นแกล้งไซเบอร์ และเนื้อหาที่มีปัญหา เช่นความรุนแรงและหยาบคาย และรู้วิธีหลีกเลี่ยง และจำกัดความเสี่ยงเหล่านี้

2.1.1. Cyberbullying management การรับมือกับปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ได้อย่างชาญฉลาด

3. Digital Security

3.1. เรียนรู้วิธีป้องกันตัวออนไลน์

3.1.1. Cybersecurity management มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดูแลด้านความปลอดภัยของข้อมูลบนโลกไซเบอร์ได้ เช่น การสร้างพาสเวิร์ดที่เจาะได้ยาก หรือการรับมือกับภัยคุกคามบนโลกดิจิทัล

3.1.2. Privacy management มีความเข้าใจในเรื่องความเป็นส่วนตัว (Privacy) ทั้งของตนเองและของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การแชร์ข้อมูลต่างๆ ด้วยเครื่องมือดิจิทัล

4. Digital Communication

4.1. เลือกเครื่องมือและช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม

4.1.1. Online Communication ทุกคนสามารถใช้สื่อออนไลน์เพื่อสื่อสารหรือแสดงตัวตนให้ผู้อื่นรู้ (Line,Instagram,Facebook,etc.) แต่คนที่รู้จริงเท่านั้นจึงจะสามารถเลือกใช้ สื่อออนไลน์ได้ถูกกาละเทศะและได้ประสิทธิภาพสูงสุด เริ่มตั้งแต่อุปกรณ์สื่อสาร เครือข่ายที่เหมาะสม รวมถึงแอพพลิเคชั่นต่างๆ

4.1.2. Digital footprints การสอนให้เด็กๆ เข้าใจถึงสิ่งที่ตนเองทิ้งเอาไว้บนโลกดิจิทัล ซึ่งบางครั้งอาจถูกผู้อื่นสะกดรอยตามจากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เหล่านั้นจนอาจมีผลกระทบต่อชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงได้ เพื่อให้เด็กๆ รู้จักบริหารจัดการชีวิตบนโลกดิจิทัลอย่างรับผิดชอบ

5. Digital Rights

5.1. ทุกคนมีอิสระในการแสดงออก แต่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขียน พูด และกระทำลงไป

5.1.1. Digital Access ทุกคนมีสิทธิเสมอภาคที่จะใช้อินเตอร์เน็ต ในฐานะพลเมืองดีในสังคมออนไลน์ นักเรียนมีบทบาทส่งเสริมความเสมอภาค โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ด้วยการสนับสนุนให้พวกเขามีคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนใช้ และสามารถเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ทุกโรงเรียน ทุกตำบล ตลอด 24 ชั่วโมง

5.1.2. Intellectual property rights เป็นสิทธิที่ให้บุคคลที่ผ่านการสร้างสรรค์ของจิตใจของพวกเขา พวกเขามักจะให้โปรแกรมเฉพาะที่มากกว่าการใช้ระยะเวลาการสร้างตน

6. Digital Literacy

6.1. อ่านออก เขียนได้ ใช้เป็น

6.1.1. Computational thinking การฝึกค้นหาข้อมูล ฝึกการใช้ search engine ฝึกวิเคราะห์ แยกแยะ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะแชร์หรือส่งต่อให้ผู้อื่น รู้จักสร้างหรือเขียนข้อความของตนเองโดยเคารพกฎหมายลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา (ไม่ copy & paste) และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่น

6.1.2. Critical thinking การฝึกให้เด็กๆ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลบนโลกดิจิทัล ตั้งแต่ว่าเป็นข้อมูลจริงหรือปลอม มาจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือไหม เป็นประโยชน์หรือเป็นอันตราย

7. Digital Identity

7.1. สร้างและจัดการตัวตนออนไลน์ของตนและชื่อเสียง ตระหนักถึงตัวดิจิตอล และสามารถจัดการผลกระทบของสถานะออนไลน์

7.1.1. Digital citizen identity การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ นั่นคือการสอนเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการมีตัวตนบนโลกดิจิทัล และสามารถบริหารจัดการตัวตนทั้งบนโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. Digital Emotional Intelligence

8.1. มีความสามารถในการเอาใจใส่ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเมื่อใช้สื่อดิจิทัล

8.1.1. Digital empathy มีความสามารถในการแสดงน้ำใจบนโลกออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม

8.1.2. social and emotional awareness ความตระหนักรู้ทางสังคมจะมุ่งเน้นการทำความเข้าใจคนในสังคม และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ บุคคลที่มีความตระหนักรู้ทางสังคมจะมีความสามารถในการรับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดจากสังคม สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติ

9. MEMBERS

9.1. 1. ด.ช. เกียรติชัย อนุวรชิกา เลขที่ 7

9.2. 2. ด.ญ. ชลธิชา เตชะน้อย เลขที่ 11

9.3. 3. ด.ญ. ฐิติพร ปันวิชัย เลขที่ 12

9.4. 4. ด.ญ. ธันวรักษ์ บุญก่อน เลขที่ 13

9.5. 5. ด.ญ. ชัญญานุช ยันนะศักดิ์ เลขที่ 22