บทที่ 8 การประเงินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 8 การประเงินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ by Mind Map: บทที่  8  การประเงินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ

1. เอกสารที่ใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1.1. 1. แผนภูมิองค์การ

1.2. 2. เอกสารพรรณางาน

1.3. 3. บันทึกการปฏิบัติงาน

1.4. 4. ทะเบียนประวัติพนักงาน

1.5. 5. แบบประเมินผลการประเมินผล

2. ข้อผิดพลาดที่ควรคำนึงถึงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2.1. 1. ประเมินโดยมีผลกลางๆ

2.2. 2. การประเมินโดยใช้เหตุการณืใกล้ตัว

2.3. 3. การกำหนดมาตรฐานที่สูงหรือต่ำเกินไป

2.4. 4. การใช้ความประทับใจเป็นหลัก

2.5. 5. การใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล

2.6. 6. เอาตัวเองเข้าเปรียบเทียบ

2.7. 7. ให้ความสำคัญในการทำงาน

2.8. 8. การมีอคติกับกลุ่มบุคคล

3. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

3.1. 1. การกำหนดมาตราส่วน

3.2. 2. การจัดลำดับ

3.3. 3. กระจายตามหลักสถิติ

3.4. 4. ตรวจสอบรายการ

3.5. 5. บันทึกเหตุการณืสำคัญ

3.6. 6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน

3.7. 7. เขียนบันทึกการปฏิบัติงาน

3.8. 8. การประเมินผลดดยกลุ่ม

3.9. 9. การประเมินผลตามงาน

4. การนำผลลัพธ์จากการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้

4.1. 1. การนำผลไปใช้ตามวัตถุประสงค์

4.1.1. กำหนดค่าตอบแทน

4.1.2. เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง

4.1.3. ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

4.1.4. การจ้างงาน

4.2. 2. การแจ้งผลการประเมิน

5. ความหมายการประเมินผลการปฏิบัติงาน

5.1. ระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อหาคุณค่าของบุคคลในแง่ของการปฏิบัติ

5.2. กิจกรรมทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่องค์การพยายามกำหนดให้แน่ชัด

5.3. กระบวนการที่เป็นระบบ Systematic Process

6. วัตถุประสงค์การประเมินผลการปฏิบัติ

6.1. สร้างความยุติธรรมในการพิจารณาความดี ความชอบ

6.2. เป้นเครื่องมอในการควบคุมการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

6.3. เป็นแนวทางในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

6.4. ทำให้บุคลากรทราบถึงผลการปฏิบัติงาน

6.5. จูงใจให้บุคลากรทำงานอย่างเต็มความสามารถ

7. ปัจจัยที่สมควรพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติ

7.1. 1. มาฐานของการปฏิบัติงาน

7.2. 2. ผู้ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน

7.3. 3. วัตถุประสงค์ของการประเมินผล

8. หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน

8.1. 1. ผู้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องเข้าใจหลักการ

8.2. 2. ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนต่อเนื่อง

8.3. 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานเป้นหน้าที่และความรับผิดชอบ

8.4. 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการประเมินค่าของผลการปฏิบัติงาน

8.5. 5. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีความเที่ยงตรง

8.6. 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีการแจ้งผลลัพะ์การประเมิน