พระเจ้าปเสนทิโกศล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พระเจ้าปเสนทิโกศล by Mind Map: พระเจ้าปเสนทิโกศล

1. พระราชประวัติ

1.1. เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าโกศล ผู้ครองเมืองสาวัตถี แคว้นโกศล

1.2. สมัยทรงพระเยาว์ได้ศึกษาศิลปะวิทยาในสำนักของอาจารทิศาปาโมกข์ เมืองตักศิลา

1.3. เมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศลสำเร็จการศึกษาแล้ว ก็ได้เสด็จกลับไปยังนครสาวัตถี และได้ขึ้นครองราชย์แทนพระราชบิดา

1.4. สาเหตุที่ทรงหันมาเลื่อมใสพระพุทธศาสนา เพราะว่าพระองค์ทรงเห็นพระสงฆ์หลายรูปเดินไปฉันภัตตาหารด้วยอาการสงบสำรวมจึงเกิดเลื่อมใสในอากัปกิริยาของพระสงฆ์

2. คุณธรรมที่ควรนับถือเป็นแบบอย่าง

2.1. ทรงมั่นคงในพระรัตนตรัย

2.2. ทรงรักษาความมั่นคงของพระพุทธศาสนาอย่างดียิ่ง

2.3. ทรงมีพระทัยกว้าง ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น

2.4. ทรงยอรับความคิดและพร้อมที่จะแก้ไข