แบบคัดกรอง KUSSI

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แบบคัดกรอง KUSSI by Mind Map: แบบคัดกรอง KUSSI

1. KUS-S Rating Scales : ADHD/LD/Autism (PDDs)

1.1. KUS-SI Rating Scales : ADHD/LD/Autism (PDDs) เป็นแบบคัดกรองที่สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือกันของ 2 หน่วยงาน คือ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (Kasetsart University Laboratory School, Center for Eduational Research and Development-KUS) และสาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Faculty of Medicine Siriraj Hospital-SI)

2. ส่วนประกอบแบบคัดกรอง

2.1. 1 KUS-SI Rating Scales 1 : ADHD มีข้อความ 30 ข้อ ใช้สำหรับคัดกรองนักเรียนทีมีภาวะสมาธิสั้น (ADHD)

2.2. 2 KUS-SI Rating Scales 2 : LD-Reading มีข้อความ 20 ข้อ ใช้สำหรับคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน (LD-Reading Disorder)

2.3. 3 KUS-SI Rating Scales 3 : LD-Written Expession มีข้อความ 20 ข้อ ใช้สำหรับคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะบกพร่อง ทางการเรียนรู้ด้านการเขียน (LD-Disorder of Written Expression)

2.4. 4 : LD-Mathematics มีข้อความ 20 ข้อ ใช้สำหรับคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะบกพร่อง ทางการเรียนรู้ด้านการคิดคำนวณ (LD-Mathematics Disorder)

2.5. 5 : Autism/PDDs มีข้อความ 40 ข้อ ใช้สำหรับคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม (Autism and PDDs)

3. แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม

3.1. 1. ใช้ประเมินเด็กอายุ6 - 13 ปี

3.2. 2. ใช้เวลาทำ ประมาณ 30 นาที

3.3. 3.นักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น 30 ข้อ นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้60 ข้อ นักเรียนที่มีภาวะออทิซึม 40 ข้อ

3.4. 4.ผู้ตอบคำถามเป็นครู/อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์อย่างน้อย 2 ท่าน ที่รู้จักและคุ้นเคยกับ นักเรียนเป็นอย่างดีหรือมีโอกาสสอนนักเรียนอย่างใกล้ชิดอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

3.5. 5.การให้คะแนนและแปลผลศึกษาได้จากคู่มือการใช้แบบคัดกรอง

4. อ้างอิง

4.1. สสค. คู่มือดูแลเด็กพิเศษ. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จากhttp://rajanukul.go.th/new/_admin/download/5-4532-1449643848.pdf(สืบค้นวันที่ 26 สิงหาคม 2560)

4.2. ดารณี อุทัยรัตนกิจ. แบบคัดกรองสมาธิสั้น ออทิสซึม และบกพร่องการเรียนรู้. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จากhttp://www.nya.ac.th/KUS-SI.pdf(สืบค้นวันที่ 26 สิงหาคม 2560)

4.3. กนกพร อินรัมย์. แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ KUS-SI . [ออนไลน์] เข้าถึงได้จากhttp://slideplayer.in.th/slide/2669122/(สืบค้นวันที่ 26 สิงหาคม 2560)