ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร by Mind Map: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร

1. ปรัชญา

1.1. Essentailisme

1.1.1. เน้นเนื้อหา

1.1.1.1. ภาษา

1.1.1.2. ประวัติศาสตร์

1.1.1.3. วิทยาศาสตร์

1.1.2. บรรยาย

1.1.2.1. ครูเป็นศูนย์กลาง

1.1.3. เข้าใจสังคม/ชีวิต

1.1.4. มนุษย์

1.2. Perenialism

1.2.1. สอนสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง

1.2.1.1. ประวัติศาสตร์

1.2.2. เหตุผล/สติปัญญา

1.2.2.1. คณิต

1.2.3. โต้แย้ง/อภิปราย/ถกเถียง

1.3. Progressivism

1.3.1. นักเรียนเป็นศูนย์กลาง

1.3.2. ลงมือปฏิบัติ

1.4. Reconstructionism

1.4.1. สนใจในตนเอง

1.4.2. ปัญหาและสังคม

1.5. Existentialism

1.5.1. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

1.5.1.1. ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

1.5.1.2. หลักสูตรระยะสั้น

1.5.1.3. เด็กพิเศษ

1.5.1.4. เด็กที่มีความสามารถพิเศษ

1.5.1.5. โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก

2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.1. หลักสูตร

2.1.1. STEM

2.1.2. โครงงาน

2.1.3. Flipped Classroom

2.1.4. นวัตกรรม

3. Thailand 4.0

3.1. หลักสูตร

3.1.1. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา

3.1.1.1. สู่การนำไปใช้

3.1.1.1.1. โครงงานวิทยาศาสตร์

3.1.1.1.2. สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

3.1.1.1.3. เทคโนโลยี

3.1.2. STEM

3.1.2.1. บูรณาการ4วิชา

3.1.2.1.1. วิทยาศาสตร์

3.1.2.1.2. วิศวกรรม

3.1.2.1.3. คณิตศาสตร์

3.1.2.1.4. เทคโนโลยี

3.1.3. Flipped Classroom

3.1.3.1. ห้องเรียนกลับด้าน

3.1.3.1.1. นักเรียนเป็นศูนย์กลาง

3.1.3.1.2. เรียนรู้แบบผสมผสาน

3.1.3.1.3. เทคโนโลยี

3.1.3.1.4. หาความรู้ได้ตลอดเวลา

3.1.3.1.5. บันทึกวีดีโอการสอน

3.1.4. โรงเรียนประชารัฐ

3.1.4.1. รัฐ+เอกชน+ประชาสังคม

3.1.4.1.1. นักเรียน

3.1.4.1.2. ครู

3.1.4.1.3. ผู้ปกครอง,ชุมชน

3.1.4.1.4. ทักษะเด็กในศตวรรษที่21

4. จิตวิทยา

4.1. การเรียนรู้

4.2. พัฒนาการ

4.2.1. หลักสูตร

4.2.1.1. แฮวิกเฮอร์สท์

4.2.1.1.1. 6ปี

4.2.1.1.2. 6-12ปี

4.2.1.1.3. 13-18ปี

4.2.1.1.4. ผู้ใหญ่ตอนต้น

4.2.1.1.5. ผู้ใหญ่ตอนปลาย

4.2.1.2. อิริคสัน

4.2.1.2.1. สนับสนุน

4.2.1.2.2. ส่งเสริม

4.2.1.2.3. เกิดความพอใจ

4.2.1.3. เพียเจท์

4.2.1.3.1. สติปัญญา

4.2.1.3.2. ตั้งแต่แรกเกิด

4.2.1.3.3. โครงสร้างสมอง

4.2.1.3.4. สิ่งแวดล้อม

4.2.1.4. โคลเบอร์ก

4.2.1.4.1. จริยธรรม

5. นโยบายรัฐบาล

5.1. หลักสูตร

5.1.1. PLC

5.1.2. ค่านิยม12ประการ

5.1.3. Thailand 4.0

5.1.4. STEM

5.1.5. BBL

5.1.6. ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

5.1.7. โรงเรียน ICU