ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล by Mind Map: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล

1. 1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศ ที่ประกอบด้วย รายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน ที่จะน ามาใช้ในระบบงานต่างๆ ร่วมกันระบบฐานข้อมูล จึงนับเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้ใช้จะสามารถจัดการกับ ข้อมูลได้ในลักษณะต่างๆ ทั้งการเพิ่มข้อมูล การแก้ไข การลบ ตลอดจนการเรียกดูข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นการประยุกต์น าเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการฐานข้อมูล

2. 1.2 ความเป็นมาของการจัดการฐานข้อมูลระบบฐานข้อมูลก าเนิดขึ้นจากโครงการอพอลโลของสหรัฐอเมริกา ที่ส่งมนุษย์อวกาศไปลง การจัดการ ระบบข้อมูลในโครงการดังกล่าวจึงเกิดขึ้น โดยบริษัท IBM ได้รับจ้างในการพัฒนาระบบข้อมูลขึ้น เรียกว่า GUAMตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525เป็นต้นมา ได้มีซอฟต์แวร์เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการท างานของระบบการ จัดการฐานข้อมูลมากมาย จน นับไ ด้ว่า เป็นยุ คที่ร ะบบฐ านข้ อมูลได้เข้ ามา มีบทบาทใ นงา น คอมพิวเตอร์อย่างเต็มตัว

3. 1.6 สรุป ความหมายของระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศ ที่ ประกอบด้วยรายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน ที่จะน ามาใช้ในระบบงานต่างๆ ร่วมกัน ค าศัพท์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล มีค าศัพท์ต่าง ๆ เช่น บิต (Bit) ไบต์ (Byte) เขตข้อมูล (Field) ระเบียน (Record) แฟ้มข้อมูล (File) ส่วนในระบบฐานข้อมูล ก็จะมีค าศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ควร รู้จัก เช่น เอนติตี้ (Entity) แอทตริบิวต์ (Attribute) ความสัมพันธ์ (Relationships) ส่วนรูปแบบของระ บบฐา นข้อมู ล มีอยู่ด้วย กัน 3 ประเ ภท คื อ ฐา นข้อมู ลเชิง สัมพัน ธ์ (Relational Database) ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Database)และ ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น (Hierarchical Database) โปร แกรมฐาน ข้อมู ลที่นิย มใช้ โปร แกร ม Access โปร แกร ม FoxPro โปรแกรม dBASE โปรแกรม SQL โปรแกรม Oracle

4. 1.3 ความส าคัญของการประมวลผลแบบระบบฐานข้อมูล จากการจัดเก็บข้อมูลรวมเป็นฐานข้อมูลจะก่อให้เกิดประโยชน์ด้วยกันหลายประการ พอสรุป ได้ดังนี้1.3.1 สามารถลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลได1.3.2 หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลได้1.3.3 สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้1.3.4 สามารถรักษาความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล1.3.5 สามารถก าหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกันของข้อมูลได้ 1.3.6 สามารถก าหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้1.3.7 เกิดความเป็นอิสระของข้อมูล

5. 1.4 รูปแบบของระบบฐานข้อมูล1.4.1 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) เป็นการ เก็บข้อมู ลในรูปแ บบที่เป็น ตาราง1.4.2. ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Database) ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย จะเป็นการรวมระเบียนต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างระเบียนแต่ จะต่างกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ1.4.3 ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น (Hierarchical Database) ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น เป็นโครงสร้างที่จัดเก็บข้อมูลในลักษณะความสัมพันธ์แบบพ่อ- ลูก (Parent-Child Relationship Type : PCR Type) หรือเป็นโครงสร้างรูปแบบต้นไม้ (Tree)

6. 1.5 โปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช้ โปรแกรมฐานข้อมูล เป็นโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ช่วยจัดการข้อมูลหรือรายการ ต่างๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ การเรียกใช้ การปรับปรุงข้อมูล1.5.1 โปรแกรม Access 1.5.2โปรแกรมFoxPro1.5.3 โปรแกรม dBASE 1.5.4 โปรแกรม SQL