Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แผนที่ by Mind Map: แผนที่

1. 2. องค์ประกอบของแผนที่

1.1. 1. ชื่อแผนที่

1.2. 2. มาตราส่วน

1.3. 3. ขอบระวางแผนที่

1.4. 4. พิกัดภูมิศาสตร์

1.5. 5. ทิศ

1.6. 6. สัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย

2. 3. ภาพถ่ายทางอากาศแลภาพระยะไกลจากดาวเทียม

2.1. มีประโยชน์ในการศึกษาเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ การใช้ที่ดิน การตัดไม้ทำลายป่า การจราจร เป็นต้น

3. 4. ลักษณะทางกายภาพ

3.1. หมายถึง สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ ภูเข้า แม่น้ำ ทะเล ป่าไม้ เป็นต้น

3.1.1. 1. ลักษณะทางภูมิประเทศ หมายถึง ลักษณะสูงตำ่ของพื้นที่ในแต่ละภาคหรือแต่ละทองถิ่นแตกต่างกัน

3.1.1.1. 1. ภาคเหนือ ส่วนใหญ่เป็นที่สูง มีทิวเขา และที่ราบหุบเขา

3.1.1.2. 2. ภาคกลาง เป็นที่ราบลุ่ม

3.1.1.3. 3. ภาคตะวันตก มีทิวเขา และที่ราบหุบเขาแคบๆ

3.1.1.4. 4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแอ่งขนาดใหญ่

3.1.1.5. 5. ภาคตะวันออก เป็นที่ราบลอนลาด

3.1.1.6. 6. เป็นคาบสมุทร

3.1.2. 2. ลักษณะภูมิอากาศ หมายถึง ลมฟ้า อากาศที่มีอยู่เป็นประจำในพื้นที่นั้นๆ โดยมีปัจจัยดังนี้

3.1.2.1. การอยู่ใกล้หรือไกลจากทะเล

3.1.2.2. ทิศทางลมประจำ

3.1.3. 3. ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีความจำเป็นต่อการต่อดำรงชีวิต เช่น ดิน นำ้ สัตว์ป่า ป่าไม้ และแร่ เป็นต้น

4. 1. ชนิดของแผนที่

4.1. 1. แผนที่ภูมิประเทศ

4.2. 2. แผนที่เส้นทางคมนาคม

4.3. 3. แผนที่ทรัพยากรชาติและสิ่งแวดล้อม

4.4. 4. แผนที่รัฐกิจ

5. 5. แผนที่แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆในจังหวัด

5.1. ตัวอย่างในหนังสือเป็นจังหวัดเชียงใหม่ หน้า 94

6. 6. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในจังหวัด

6.1. 1. เกิดจากธรรมชาติ

6.1.1. เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบช้าๆ เช่น การกัดเซาะพังทะลายของดิน

6.1.2. เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟปะทุ

6.2. 2. เกิดจากการกระทำของมนุษย์

6.2.1. มลพิษทางน้ำ

6.2.2. มลพิษทางอากาศ

6.2.3. ป่าไม้ถูกทำลาย

6.2.4. ดินเสื่อมคุณภาพ

7. 7. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

7.1. การอนุรักษ์ หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด

7.2. หลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มี 3 ประการได้แก่

7.2.1. 1. ต้องใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด

7.2.2. 2. ประหยัดของหายาก

7.2.3. 3. หาวิธีฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีหรือเสื่อมโทรมให้ดีขึ้น