Економіка праці та соціально-трудові відносини

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Економіка праці та соціально-трудові відносини by Mind Map: Економіка праці та соціально-трудові відносини

1. Практико орієнтовані творчі завдання до Змістовного модуля2

1.1. Практична робота 7."Формулювання цілей при вирішенні проблем молодіжного ринку праці"

1.1.1. Мета: • соціальна (направлена на взаємодію); • предметна (опанування цілепокладання з метою ефективного аналізу ринку праці) Очікувані результати: 1. здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань; 2. здатність аналізувати, структурувати проблеми та встановлювати зв'язки між соціально-економічними явищами та процесами; 3. навики цілепокладання Завдання: Створити «дерево проблеми» молодіжного безробіття в м. Києві, перетворити його в мету та цілі подолання цієї проблеми, а потім остаточно сформувати мету свого мікродослідження за методикою SMART. Критерії оцінювання: виконання основної частини завдання - 8 балів коментарі результатів інших груп - 2 бали

1.2. Практична робота 8-9. "Аналіз молодіжного ринку праці м. Києва"

1.2.1. Мета: соціальна (направлена на взаємодію); предметна (дослідження стану молодіжного ринку праці в м. Києві) індивідуальна (створення власного портфоліо). Очікувані результати: здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань; здатність аналізувати, структурувати проблеми та встановлювати зв'язки між соціально-економічними явищами та процесами; навики самопрезентації Завдання: здійснити діагностику молодіжного ринку праці в м. Києві Хід виконання: Для виконання завдання модуля студентам пропонується поділитися на мікрогрупи (по 4-5 осіб) . Протягом двох тижнів кожна група повинна проаналізувати молодіжний ринок праці м. Києва. Для цього, використовуючи Пакет навчально-інформаційних матеріалів по ринку праці молоді (запропонований МОП), кожна група повинна скласти анкету за допомогою Google Форма. З використанням даної анкети потрібно провести опитування друзів та однолітків (мінімальна кількість опитуваних – 80 осіб). Результати проведеного аналізу, протягом другого тижня, у вигляді Google presentation повинні бути представлені кожною мікрогрупою та прокоментовані всіма мікрогрупами у спільному Google документі. Висвітлення спільного результату дослідження здійснити, наприкінці третього тижня, у вигляді статті на Wiki, що повинна містити посилання на спільні документи. За бажанням студент може виконати додаткове (не обов'язкове для винаконня) індивідуальне завдання: створити своє портфоліо для роботодавця на LinkedIn, враховуючи виявленні в дослідженні особливості та очікування ринку праці міста Києва, а також результати самостійної роботи 5 "Ринок праці майбутнього" Критерії оцінювання: основне завдання: 20 балів бонус за додаткове завдання: 5 балів

2. Змістовний модуль 3. "Організація, планування праці та визначення її ефективності"

2.1. Тема 7.Організація і нормування праці

2.1.1. Практична робота 10."Дослідження витрат робочого часу виконавця: фотографія робочого дня"

2.1.1.1. Мета: формування компетентнісної спроможності розв’язку практичних завдань організації та нормування праці Хід виконання: 1. Ознайомитися з лекційними матеріалами до цієї теми. 2. Використовуючи групове обговорення, здійснити класифікацію робочого часу виконавця трудового процесу. Представити схематично зазначену класифікацію. 3. Провести фотографію робочого часу виконавця, на основі запропонованих відеоматеріалів (див. додат. файл), внесенням необхідної інформації спостереження в Лист спостереження індивідуальної фотографії робочого дня (див. додат. файл). 4. Провести оброблення результатів спостереження та аналіз отриманих даних. 5. Встановити норму виробітку для токаря. Оформлення відповіді: відповідь оформлюється у вигляді окремого файлу. Критерій оцінювання: 10 балів

2.1.2. Практична робота 11."Дослідження витрат робочого часу виконавця: хронометраж"

2.1.2.1. Мета: формування компетентнісної спроможності розв’язку практичних завдань організації та нормування праці Хід виконання: 1. Ознайомитися з лекційними матеріалами до цієї теми. 2. Виконати завдання: Розрахувати норму виробітку на виконання операції та проектну норму виробітку для робітниці за даними індивідуальної фотографії робочого дня (Тзм = 480 хв.; Трп = 20 хв.; Тпз = 6 хв.; Тоб = 14 хв.) та хронометражної карти. Оформлення відповіді: відповідь оформлюється у вигляді окремого файлу. Критерії оцінювання: 5 балів - за проведені розрахунки 5 балів - за обгрунтування норму виробітку для робітниці

2.1.3. Самостійна робота 7. "Дослідження витрат робочого часу виконавця"

2.1.3.1. Мета: формування компетентнісної спроможності розв’язку практичних завдань організації та нормування праці Хід виконання: 1. Ознайомитися з лекційними та додатковими матеріалами до цієї теми. 2. Виконати розрахункове та аналітичне завдання. Пропонується протестувати демонстраційну версію програми ОфисМЕТРИКА . Оформлення відповіді: відповідь оформлюється у вигляді двох окремих файлів. Критерії оцінювання: завдання 1 - 2 бали завдання 2 - 3 бали

2.2. Тема 8.Ефективність і продуктивність праці

2.2.1. Практична робота 12."Ефективність і продуктивність праці"

2.2.1.1. Мета: здобути практичні навики щодо визначення показників продуктивності праці на основі сучасних методів вимірювання; впливу факторів на зміну продуктивності праці; розрахунку резервів зростання продуктивності праці. Хід виконання: 1. використовуючи лекцію та додаткові матеріали до теми 8, опрацювати методику розрахунку показників продуктивності праці; вивчити методи вимірювання продуктивності праці на підприємстві та виявлення факторів і резервів зростання продуктивності праці. 2. виконати запропоновані розрахункові завдання. 3. прийняти участь у Діловій грі. Оформлення відповіді: відповідь на розрахункові завдання оформлюється у вигляді окремого файлу; результати ділової гри висвітлюються безпосередньо в аудиторії під час проведення заняття Критерії оцінювання: 3 бали - розрахункові завдання 7 балів - участь у Діловій грі

2.3. Тема 9.Політика доходів і оплата праці

2.3.1. Практична робота 13. "Доходи населення"

2.3.1.1. Мета: формування компетентнісної спроможності обчислювати показники диференціації доходів населення Хід виконання: ознайомитися з лекційними матеріалами до цієї теми та обчислити відповідне розрахункове завдання. Оформлення відповіді: відповідь оформлюється у вигляді окремого файлу. Критерії оцінювання: 3 бали - термінологічний словник 7 балів - розрахункове завдання

2.3.2. Самостійна робота 8."Чи багато їдять українці?"

2.3.2.1. Мета: формування компетентнісної спроможності розуміти процеси, що відбуваються в соціально-трудовій сфері нашої країни Хід виконання: 1. ознайомитися з лекційними матеріалами до Теми 9."Доходи населення", додатковими матеріалами до цієї теми, а також додатковими матеріалами для самостійної роботи. 2. підготувати відповідь, підтверджену відповідними розрахунками та статистичними даними, на запропоноване ситуаційне завдання. Оформлення відповіді: відповідь оформлюється у вигляді презентації в окремому файлу Критерій оцінювання: 5 балів

2.3.3. Практична робота 14. "Організація оплати праці на підприємстві"

2.3.3.1. Мета: формування компетентнісної спроможності застосування тарифної системи при оплаті праці персоналу та використання колективної форми оплати праці із застосуванням КТУ Хід виконання: 1. ознайомитися з лекційними матеріалами до теми 9. "Політика доходів і оплата праці" та додатковими матеріалами до цієї практичної роботи; 2. традиційно поділитися на мікрогрупи; 3. на основі наведених методичних вказівок сформувати тарифну сітку для робітників; 4. виконати розрахункове завдання з використанням КТУ (кожна мікрогрупа має право творчо використати методику розрахунку КТУ, оскільки вона є лише рекомендаційною). Оформлення відповіді: відповідь оформлюється кожною мікрогрупою у вигляді окремого файлу Критерій оцінювання: 10 балів

2.3.4. Самостійна робота 9."Оплата праці"

2.3.4.1. Мета: формування компетентнісної спроможності розв'язку практичних завдань оплати праці Хід виконання: 1. ознайомитися з лекційними матеріалами до Теми 9."Доходи населення" та додатковими матеріалами для даної самостійної роботи. 2. здійснити розрахунок запропонованих завдань Оформлення відповіді: відповідь оформлюється у вигляді окремого файлу Критерій оцінювання: 5 балів

2.4. Тема 10.Планування трудових показників

2.4.1. Практична робота 15-16 "Планування трудових показників"

2.4.1.1. Мета: формування компетентнісної спроможності планувати трудові показники Хід виконання: 1. ознайомитися з лекційними матеріалами до теми 10. "Планування трудових показників". 2. з метою опанування методики планування продуктивності праці за нормативною базою на початок планового періоду виконати розрахункове завдання 1. 3. з метою отримання навиків складання балансу робочого часу працівника виконати розрахункове завдання 2. 2. з метою отримання навиків планування чисельності персоналу виконати розрахункові завдання 3-4. Оформлення відповіді: відповідь оформлюється в таблиці у вигляді окремого файлу Критерій оцінювання: завдання 1 - 4 бали завдання 2 - 3 бали завдання 3 - 3 бали

2.4.2. Самостійна робота 10."Планування трудових показників"

2.4.2.1. Мета: формування компетентнісної спроможності планувати працю Хід виконання: 1. ознайомитися з лекційними матеріалами до цієї теми; 2. виконати розрахункові завдання: Завдання1 Планова облікова кількість робітників підприємства – 800 осіб, годинний фонд їхньої зарплати – 41667 тис. грн. За плановим балансом явочний фонд одного робітника складе 215 днів, ефективний фонд часу – 1642 години. У плановому році передбачається робота 5 матерів, які годують немовлят, і 15 підлітків віком від 16 до 18 років, зокрема: 6 – осіб ІІ розряду (годинна тарифна ставка 21,08 грн) і 9 осіб ІІІ розряду (годинна тарифна ставка 22,82 грн). Розрахувати денний фонд заробітної плати. Завдання2 У плановому балансі робочого часу середня тривалість чергових і додаткових відпусток дорівнює 27 днів, а відпусток на навчання – 1,2 дня. Інші доплати плануються в розмірі 950 000 грн. Використовуючи дані попередньої задачі, розрахувати місячний фонд оплати праці працівників. Критерії оцінювання: 5 балів

3. Змістовний модуль 4. Аналіз та регулювання соціально-трудової сфери

3.1. Тема 11.Аудит соціально-трудової сфери та моніторинг ринку праці

3.1.1. Практична робота робота 17. "Аналіз та аудит у сфері праці"

3.1.1.1. Мета: набуття навиків здійснення аналізу й аудиту трудової сфери. Хід виконання: 1. розглянути методичні підходи до проведення аналізу й аудиту у сфері праці, використовуючи матеріали Теми 11, та додаткові матеріали до цієї практичної роботи; 2. студентам пропонується поділитися на мікрогрупи (по 4-5 осіб). Група 1 обирає завдання 1, група 2 – завдання 2, група 3 – завдання 3, а групи 4-5 – завдання 4. Результати презентуються в усній формі на практичному занятті та спільно обговорюються всіма учасниками. 3. виконати запропоновані розрахункові завдання. Критерій оцінювання: 5 балів – обговорення ситуаційних завдань 5 балів – виконання розрахункових завдань

3.1.2. Практична робота 18. "Моніторинг соціально-трудової сфери"

3.1.2.1. Мета: розглянути методику проведення моніторингу та навчитися аналізувати дані соціально-трудової сфери Хід виконання: 1. Ознайомитися з лекційними матеріалами та літературою, що запропонована для вивчення цього модуля. 2. джерелом інформації для аналізу результатів моніторингу соціально-трудової сфери є сайт Державної служби статистики України. 3. зробити висновки за результатами моніторингу зайнятості населення у регіоні, який досліджувався студентом у Змістовному модулі 1

3.1.3. Самостійна робота 11. "Аудит та моніторинг саціально-трудової сфери"

3.1.3.1. Мета: закріплення теоретичного матеріалу, набуття знань щодо ведення звітності у сфері праці та здійснення аналізу й аудиту Хід виконання: 1. ознайомитися з лекційними матеріалами до цієї теми та запропонованою літературою до її вивчення; 2. підготувати презентації за запропонованою тематикою. Оформлення відповіді: відповідь оформлюється у вигляді презентації. Критерії оцінювання: 5 балів

3.2. Тема 12.Міжнародна організація праці

3.2.1. Круглий стіл "Аналіз та регулювання соціально-трудової сфери"

3.2.1.1. Мета: розуміння процесів, що відбуваються у соціально-трудовій сфері на макрорівні. Хід виконання: Підготувати презентації за рекомендованими темами (студент може запропонувати власну тему в межах загальної тематики круглого столу) Критерій оцінювання: 7 балів – виступ 3 бали – участь у дискусія

3.2.2. Самостійна робота 12. "Міжнародні правові норми у соціально-трудовій сфері"

3.2.2.1. Мета: здобути навики використання міжнародних правових норм у сфері соціально-трудових відносин Хід виконання: 1. ознайомитися з лекційними матеріалами до цієї теми та запропонованою літературою до вивчення дисципліни; 2. виконати завдання: Використовуючи наукову та періодичну літературу, наведіть міжнародні угоди та конвенції ООН та МОП, які знайшли відображення у вітчизняному законодавстві з питань соціально-трудових відносин. Оформлення відповіді: відповідь оформлюється у вигляді окремого файлу. Критерії оцінювання: 5 балів

4. Змістовний модуль 1. "Теоретико-методологічні основи економіки праці"

4.1. Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини»

4.1.1. Практична робота 1. "Класифікація видів праці

4.1.1.1. Мета: формування компетентнісної спроможності класифікувати різні види праці Хід виконання: 1. ознайомитися з лекційними матеріалами Теми 1 "Об’єкт, предмет і завдання дисципліни "Економіка праці та СТВ" ; 2. студентам пропонується поділитися на мікрогрупи (по 4-5 осіб) . Кожна група повинна за допомогою Google presentation, на основі опрацьованої інформації, ідентифікувати працю менеджера за різними класифікаційними ознаками та здійснити обговорення між мікрогрупами. Оформлення відповіді: відповідь оформлюється у вигляді Google presentation Критерій оцінювання: 5 балів

4.1.2. Самостійна робота 1."Внесок вітчизняних учених “трудового спрямування”

4.1.2.1. Мета: опанування теоретичних засад розвитку вітчизняного напряму трудової економічої думки Хід виконання: 1. ознайомитися з лекційними матеріалами до Теми 1."Об’єкт, предмет і завдання дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини" та додатковими матеріалами до цієї теми; 2. за прикладом, наведеним у додаткових матеріалах, підготувати презентацію наукових досягнень одного з вітчизняних учених трудового напряму економічної думки. Оформлення відповіді: відповідь оформлюється у вигляді Google presentation, до якої дається доступ за посиланням. Критерії оцінювання: 5 балів

4.2. Тема 2. Населення як джерело формування ресурсів праці

4.2.1. Практична робота 2. "Відтворення ресурсів праці: природний рух"

4.2.1.1. Мета: формування компетентнісної спроможності проводити аналітичні розрахунки природного руху ресурсів праці та аналізувати демографічні тенденції Хід виконання: 1. ознайомитися з лекційними матеріалами до цієї теми, додатковими методичними матеріалами, запропонованими Державною службою статистики для аналізу природного руху населення; 2. обчислити відповідні розрахункові завдання; 3. результати проведених розрахунків кожен студент вносить в таблицю спільного документу, створеного за допомогою Google документи; 4. пропонується провести спільне обговорення демографічної ситуації в Україні у 2017 році та, звернувшись до інформації сайту Служби статистики України (Шлях: Статистична інформація - Природний рух населення - Архів), порівняти її з попередніми періодами 2016-2015 років. Оформлення відповіді: результати проведених розрахунків кожен студент вносить в таблицю спільного документу, створеного за допомогою Google документи Критерій оцінювання: розрахункове завдання - 4 бали ситуаційне завдання - 4 бали участь в обговоренні - 2 бали

4.2.2. Практична робота 3. "Відтворення ресурсів праці: механічний рух"

4.2.2.1. Мета: формування компетентнісної спроможності проводити аналітичні розрахунки міграційного руху ресурсів праці та прогнозувати їх чисельність Хід виконання: 1.ознайомитися з лекційними матеріалами до цієї теми, методичними матеріалами, запропонованими в даній практичній роботі. 2. обчислити відповідні розрахункові завдання. 3. здійснити групове обговорення отриманих результатів. 4. здійснити мозговий штурм за допомогою Scrumblr, на основі опрацьованої на практичному занятті інформації, стосовно виявлення позитивних й негативних наслідків трудової міграції з території України. Оформлення відповіді: відповідь оформлюється у вигляді окремого файлу. Критерії оцінювання: розрахункові завдання - 7 балів участь в обговоренні - 3 бали

4.2.3. Самостійна робота 2. "Формування ресурсів праці"

4.2.3.1. Мета: формування компетентнісної спроможності аналізувати процеси формування ресурсів праці Хід виконання: 1. ознайомитися з інформаційними джерелами до Теми 2. 2. виконати завдання Завдання: Користуючись даними місцевої періодики, довідниками та інформацією статистичних органів, коротко письмово опишіть населення міста (селища, сільського поселення) у якому Ви зареєстровані. Цей опис може містити інформацію про загальну чисельність населення, його національний, віково- статевий, соціально-економічний склад, зміну чисельності в останні роки, напрямки міграційних потоків тощо. Оформлення відповіді: відповідь оформлюється у вигляді окремого файлу. Критерії оцінювання: 5 балів

4.3. Тема 3. Концептуальні основи досліджень людського капіталу та трудового потенціалу

4.3.1. Практична робота 4. "Людський розвиток та характеристики трудового потенціалу"

4.3.1.1. Мета: формування компетентнісної спроможності обчислювати Індекс людського розвитку (ІЛР), усвідомлення поняття "трудовий потенціал" на рівні сусупільства, підприємства, людини Хід виконання: 1. ознайомитися з методикою розрахунку ІЛР, що наведена в лекційних матеріалах до цієї теми, та додатковими матеріалами до теми; 2. для практичного опанування методики розрахунку ІЛР здійснити відповідне розрахункове завдання. 3. опрацювати лекційний матеріал за цією темою в частині трудового потенціалу та ознайомитися з додатковою літературою: • Основи формування трудового потенціалу в державі, регіоні, на підприємстві • Поняття про трудовий потенціал • Трудовий потенціал: поняття, структура і показники оцінки • Трудовий потенціал суспільства: поняття, структура й показники • Трудовий потенціал; формування, розвиток та оцінка 3. студентам пропонується поділитися на мікрогрупи (по 4-5 осіб). Кожна мікрогрупа повинна визначити основні характеристики трудового потенціалу суспільства, підприємства й людини, та презентувати свої результати на практичному занятті, пояснюючи власне розуміння поняття "трудовий потенціал", що сформовано на основі вивчення літературних джерел. Оформлення відповіді: розрахункове завдання оформлюється у вигляді окремого файлу, а відповідь на другу частину практичної роботи оформлюється у вигляді спільної таблиці, створеної за допомогою Google документи. Критерії оцінювання: розрахункове завдання – 5 балів презентація характеристик трудового потенціалу – 5 балів

4.3.2. Самостійна робота 3. "Україна у світовому вимірі людського розвитку"

4.3.2.1. Мета: формування компетентнісної спроможності аналізувати становище країни у світовому вимірі людського розвитку Хід виконання: 1. ознайомитися з додатковими матеріалами до цієї теми, зокрема наведеними в даному завданні 2. студентам пропонується поділитися на мікрогрупи (по 4-5 осіб) . Кожна група повинна за допомогою Google presentation, на основі опрацьованої інформації, презентувати місце України у світовому вимірі людського розвитку та здійснити обговорення між мікрогрупами Оформлення відповіді: відповідь оформлюється у вигляді Google presentation , до якої відкритий доступ для всіх учасників Критерії оцінювання: 5 балів

5. Змістовний модуль 2. "Формування сучасної системи соціально-трудових відносин в Україні"

5.1. Тема 4. Соціально-трудові відносини як система. Соціальне партнерство

5.1.1. Практична робота 5. "Соціальний діалог"

5.1.1.1. Мета: формування компетентнісної спроможності виконувати аналітичні завдання щодо становлення соціального діалогу в країні Хід виконання: 1. ознайомитися з лекційними матеріалами до теми 4. "Соціально-трудові відносини як система. Соціальне партнерство", додатковими матеріалами до даної теми та джерелами, запропонованими в цій практичній роботі: 2. студентам пропонується поділитися на мікрогрупи (по 4-5 осіб). Група 1 обирає 1 варіант завдання, група 2 – 2 варіант завдання, група 3 – 3 варіант завдання, а групи 4-5 – 4 варіант завдання. Результати презентуються за допомогою Google presentation; 3. наприкінці здійснюється спільне обговорення отриманих результатів. Оформлення відповіді: відповідь на завдання1 оформлюється у вигляді Googlepresentation , а на завдання 2 – в режимі онлайн. Критерії оцінювання: 5 балів за кожне завдання

5.1.2. Самостійна робота 4. "Соціальне партнерство"

5.1.2.1. Мета: формування компетентнісної спроможності розуміти процеси, що відбуваються в соціально-трудовій сфері нашої країни Хід виконання: 1. ознайомитися з лекційними матеріалами до Теми 4."Соціально-трудові відносини як система. Соціальне партнерство", додатковими матеріалами до цієї теми, а також додатковими матеріалами для самостійної роботи. 2. підготувати ессе за запропонованою тематикою (студент вільно обирає тему): 1. Соціально-трудові відносини: еволюція поняття та сучасне розуміння. 2. Тенденції та основні напрями розвитку соціально-трудових відносин в Україні. 3. Роботодавці та їх об’єднання в системі соціально-трудових відносин. 4. Наймані працівники та їх представницькі органи в системі соціально-трудових відносин. 5. Вплив трансформації відносин власності на розвиток соціально-трудових відносин. 6. Глобалізація економіки та її вплив на соціально-трудову сферу. 7. Зарубіжний досвід регулювання соціально-трудових відносин. 8. Роль Тристоронньої соціально-економічної ради у формуванні соціального діалогу в Україні. 9. Законодавче забезпечення процесу формування соціального діалогу в Україні: вади та переваги. 10. Основні регулятори врегулювання колективних трудових спорів в Україні Оформлення відповіді: відповідь оформлюється у вигляді окремого файлу Критерій оцінювання: 5 балів

5.2. Тема 5. Ринок праці в соціально-економічній системі

5.2.1. Практична робота 6. "Ринок праці майбутнього

5.2.1.1. Мета: формування компетентнісної спроможності розуміти трансформації ринку праці майбутнього, створення базису для майбутніх активних дій на ринку праці в якості пошукача роботи. Хід виконання: 1. ознайомитися з лекційними матеріалами до теми 5." Ринок праці в соціально-економічній системі" та додатковими матеріалами до цієї теми. 2. традиційно поділитися на мікрогрупи; 3. кожна мікрогрупа до початку практичного заняття повинна підготувати презентацію на тему, пов’язану з трансформаціями ринку праці майбутнього; 4. провести спільне обговорення результатів презентацій; 5. кожен студент в письмовій формі повинен дати відповіді на питання, наведені у матеріалах "Чек-лист для пошуку роботи: зроби і отримай результат", уявивши себе учасником ринку праці; 4. за допомогою Mindmeister, на основі опрацьованої на практичному занятті інформації, кожна мікрогрупа повинна створити резюме майбутнього менеджера та обговорити створену ментальну карту з іншими мікрогрупами Оформлення відповіді: відповідь оформлюється у вигляді двох окремих файлів Критерій оцінювання: презентація - 5 балів заповнення Чек-листа – 1 бал ментальна карта майбутнього менеджера - 4 бали

5.2.2. Самостійна робота 5. "Баланс ринку праці"

5.2.2.1. Мета: формування компетентнісної спроможності складати баланс ринку праці Хід виконання: 1. ознайомитися з лекційними матеріалами до теми 5. "Ринок праці в соціально-економічній системі". 2. виконати розрахункове завдання Оформлення відповіді: відповідь оформлюється у вигляді окремого файлу Критерій оцінювання: 5 балів

5.3. Тема 6. Соціально-трудові відносини зайнятості

5.3.1. Самостійна робота 6. "Соціально-трудові відносини зайнятості"

5.3.1.1. Мета: Формування компетентнісної спроможності аналізувати економічну активність населення на ринку праці Хід виконання: ознайомитися з лекційними матеріалами до запропонованої теми, відповідними методологічними положеннями, представленими в самостійній роботі (Методологічні положення щодо класифікації та аналізу економічної активності населення: Затв. Наказ Державної служби статистики України від 19.01.2011 року № 12.), та перейти до виконання завдань. Оформлення відповіді: відповідь оформлюється окремим файлом. Критерії оцінювання: 5 балів