ผู้ใช้ไม่ทราบว่าหนังสือในห้องสมุดยืมได้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผู้ใช้ไม่ทราบว่าหนังสือในห้องสมุดยืมได้ by Mind Map: ผู้ใช้ไม่ทราบว่าหนังสือในห้องสมุดยืมได้

1. สภาพของหนังสือ

1.1. หนังสือส่วนใหญ่เป็นหนังสือที่เหมือนจะยืมไม่ได้

2. ไม่ได้มีป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจนว่าหนังสือสามารถยืมได้