יהושע

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
יהושע by Mind Map: יהושע

1. מנהיג צבאי לעומת משה שהוא יותר מנהיג רוחני

1.1. New node

2. הכניס את עם ישראל לארץ כנען

3. מכבד את משה מאוד

4. מנהיג שני לעם ישראל אחרי משה

4.1. We hope you'll have fun with MindMeister ...

4.2. Get started now!

4.3. ... and some great ideas too!

5. יהושע לא חטא לעומת משה שכן חטא ( כאשר היכה בסלע ולא דיבר אליו )

5.1. Use toolbar to add ideas

5.2. Key shortcuts

5.2.1. INS to insert (Windows)

5.2.2. TAB to insert (Mac OS)

5.2.3. ENTER to add siblings

5.2.4. DEL to delete

5.2.5. All key shortcuts

5.3. Drag & Drop and double-click canvas

5.4. Find out more?

5.4.1. Online Help

5.4.2. Use Cases & Templates

5.4.2.1. Personal Todo List

5.4.2.2. Vacation Planning

5.4.2.3. Meeting Minutes

5.4.2.4. Project Plan

5.4.2.5. more...

5.4.3. Tools and Gadgets

5.4.3.1. Offline Mode

5.4.3.2. Geistesblitz Tools

5.4.3.3. Email & SMS Gateways

5.4.3.4. Compare Editions

6. יהושע ממשיך את דרכו של משה , משה היה עצמאי לעומת יהושע שמחכה את הנהגת משה וממשיך אותה