PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG by Mind Map: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG

1. Khái niệm pháp luật

1.1. Pháp luật là gì?

1.1.1. Hệ thống các qui tắc xử sự chung được Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước

1.2. Các đặc trưng của pháp luật

1.2.1. Tính qui phạm phổ biến

1.2.1.1. Có thể áp dụng ở mọi nơi, với mọi người,trong mọi lĩnh vực

1.2.2. Tính quyền lực, bắt buộc chung

1.2.2.1. Tất cả mọi người đều phải thực hiện

1.2.3. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức

1.2.3.1. Văn bản pháp luật được diễn đạt chính xác, một nghĩa

1.2.3.2. Văn bản cấp dưới không trái với văn bản do cơ quan cấp trên ban hành

2. Bản chất của pháp luật

2.1. Bản chất giai cấp

2.1.1. vì nhà nước đại diện cho giai cấp cầm quyền ban hành & đảm bảo thực hiện

2.2. Bản chất xã hội

2.2.1. mang bản chất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là nhà nước của dân, do dân, vì dân

2.2.2. do bắt nguồn từ xã hội, dành cho các thành viên xã hội, vì sự phát triển của xã hội

3. Quan hệ giữa pháp luật và đạo đức

3.1. Giống nhau

3.1.1. Mang tình giai cấp

3.1.2. Đều là hính thái ý thức xã hội

3.1.3. Góp phần điều chỉnh hành vi của con người

3.1.4. Thay đổi theo không gian và thời gian

3.2. Đạo đức +pháp luật

3.2.1. Được nhà nước đưa vào qui phạm pháp luật (phù hợp với sự phát triển và tiến bộ của xã hội)

3.2.2. Được tuân thủ bằng niềm tin, lương tâm; đảm bảo thực hiện bởi nhà nước

3.2.2.1. Nhà nước sử dụng pháp luật như phương tiện để đảm bảo thực hiện

4. Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội

4.1. Phương tiện để nhà nước quản lí xã hội

4.1.1. Giúp nhà nước phát huy quyền lực và kiểm tra, kiểm soát được mọi cá nhân, tổ chức trong lãnh thổ

4.1.2. Là phương pháp quản lí hiệu quả nhất

4.1.3. Được thực hiện trên toàn xã hội

4.1.4. Được nhà nước đưa vào đời sống của nhân dân

4.2. Phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình

4.2.1. Thông qua các qui định trong các luật, các văn bản dưới luật, pháp luật xác lập quyền của công dân trong các lĩnh vực của đời sống