หลักสูตร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักสูตร by Mind Map: หลักสูตร

1. วิสัยทัศน์

1.1. พัฒนาผู้เรียนทุกคน

1.1.1. ร่างกาย

1.1.2. ความรู้

1.1.3. คุณธรรม

1.2. ผู้เรียนเป็นสำคัญ

1.3. สร้างจิตสำนึก

1.3.1. พลเมืองไทย

1.3.2. พลเมืองโลก

1.4. ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

2. หลักการ

2.1. เพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ

2.2. ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค

2.3. สอดคล้องกับท้องถิ่น

2.4. โครงสร้างยืดหยุ่น

2.4.1. สาระการเรียนรู้

2.4.2. เวลา

2.4.3. การจัดการเรียนรู้

2.5. ผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.6. ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

3. จุดหมาย

3.1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค์

3.2. มีความรู้ และทักษะชีวิต

3.3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

3.4. มีความรักชาติ

3.5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย

4. สมรรถนะของผู้เรียน

4.1. การสื่อสาร

4.2. การคิด

4.3. การแก้ปัญหา

4.4. การใช้ทักษะชีวิต

4.5. การใช้เทคโนโลยี

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

5.1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

5.2. ซื่อสัตย์ สุจริต

5.3. มีวินัย

5.4. ใฝ่เรียนรู้

5.5. อยู่อย่างพอเพียง

5.6. มุ่งมั่นในการทำงาน

5.7. รักความเป็นไทย

5.8. มีจิตสาธารณะ

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้

6.1. ภาษาไทย

6.2. คณิตศาสตร์

6.3. วิทยาศาสตร์

6.4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6.5. สุขศึกษาและพลศึกษา

6.6. ศิลปะ

6.7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

6.8. ภาษาต่างประเทศ

7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

7.1. กิจกรรมแนะแนว

7.2. กิจกรรมนักเรียน

7.2.1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร

7.2.2. กิจกรรมชุมนุม ชมรม

7.3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

8. โครงสรางเวลาเรียน

8.1. วิชาเรียน

8.1.1. ประถมศึกษา

8.1.1.1. 800 ชม./ระดับชั้น

8.1.2. มัธยมศึกษาตอนต้น

8.1.2.1. 840 ชม./ระดับชั้น

8.1.3. มัธยมศึกษาตอนปลาย

8.1.3.1. รวม 1560 ชม.

8.2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

8.2.1. ประถมศึกษา

8.2.1.1. 120 ชม./ระดับชั้น

8.2.2. มัธยมศึกษาตอนต้น

8.2.2.1. 120 ชม./ระดับชั้น

8.2.3. มัธยมศึกษาตอนปลาย

8.2.3.1. รวม 360 ชม.

9. การจัดการเรียนรู้

9.1. หลักการจัดการเรียนรู้

9.2. กระบวนการเรียนรู้

9.3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้

9.4. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน

10. การวัดและประเมินผลการเรียนรู

10.1. การประเมินระดับชั้นเรียน

10.2. การประเมินระดับสถานศึกษา

10.3. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา

10.4. การประเมินระดับชาติ

10.4.1. ประถมศึกษาปที่ 3

10.4.2. ประถมศึกษาปที่ 6

10.4.3. มัธยมศึกษาปที่ 3

10.4.4. มัธยมศึกษาปที่ 6