การทำงานเป็นทีม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การทำงานเป็นทีม by Mind Map: การทำงานเป็นทีม

1. การสร้างทีม

1.1. กระบวนการสร้างทีมงาน

1.1.1. การรับรู้ปัญหา

1.1.2. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

1.1.3. การวางแผนปฏิบัติการ

1.1.4. การดำเนินงาน

1.1.5. การประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินงาน

1.2. ส่วนประกอบของทีมงาน

1.2.1. หัวหน้าทีมงาน

1.2.2. สมาชิกทีมงาน

1.2.3. เลขานุการ

1.3. วัตถุประสงค์ของการสร้างทีมงาน

1.3.1. เพื่อสร้างความไว้วางใจ

1.3.2. เพื่อทักษะความเชี่ยวชาญ

1.3.3. เพื่อแสวงหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน

1.3.4. เพื่อเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญให้มากขึ้น

1.3.5. เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับในทางสร้างสรรค์แก่องค์การ

1.3.6. เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่จะรับฟังความคิดเห็น

1.3.7. เพื่อพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาร่วมกัน

1.3.8. เพื่อช่วยลดความขัดแย้งระหว่างบุคคล

1.3.9. เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้สมาชิกของทีม

1.3.10. เพื่อเสริมสร้างขวัญและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

1.3.11. เพื่อปรับปรุงการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวม

1.4. ชนิดของทีมงาน

1.4.1. ทีมแก้ปัญหา

1.4.2. ทีมบริหารตนเอง

1.4.3. ทีมที่ทำงานไขว้หน้าที่กัน

1.4.4. ทีมเสมือนจริง

1.5. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการสร้างทีมงาน

1.5.1. ทักษะในการติดต่อสื่อสาร

1.5.2. ทักษะการปฏิสัมพันธ์

1.5.3. ทักษะการเป็นผู้นำทีมงาน

1.5.4. ทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

1.5.5. ทักษะในการประชุมของทีมงาน

1.5.6. ทักษะในการบริหารความขัดแย้ง

2. การทำงานเป็นทีม

2.1. องค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ(3Ps)

2.1.1. มีวัตถุประสงค์ (Purpose)ร่วมกันที่ชัดเจน

2.1.2. มีกระบวนการ ขั้นตอนการทำงาน (Process) ที่ดี

2.1.3. มีผู้ร่วมทีม (People) ที่ดี มีความสามารถ ร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำงาน ร่วมสนับสนุน ร่วมแก้ไข พัฒนาปรับปรุงการทำงาน

2.2. ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

2.2.1. บรรยากาศของการทำงานมีความเป็นกันเอง

2.2.2. ความไว้วางใจกัน (trust)

2.2.3. การมอบหมายงานอย่างชัดเจน

2.2.4. บทบาท (role) สมาชิกแต่ละคนเข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทของตน

2.2.5. วิธีการทำงาน (work procedure)

2.2.5.1. การสื่อความ

2.2.5.2. การตัดสินใจ

2.2.5.3. ภาวะผู้นำ

2.2.5.4. ร่วมกันกำหนดกติกา หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ

2.2.6. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการทำงานของทีม

2.2.7. การพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็ง

2.3. การทำงานเป็นทีมมีลักษณะที่สำคัญ 4 ประการ

2.3.1. มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล

2.3.2. มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกัน

2.3.3. มีโครงสร้างของทีม แบบทางการ (Formal group) หรือแบบไม่เป็น ทางการ (informal group)

2.3.4. สมาชิกมีบทบาทและมีความรู้สึกร่วมกัน

2.4. การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

2.4.1. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกัน

2.4.2. การเปิดเผยและการเผชิญหน้า

2.4.3. การสนับสนุนและความไว้วางใจต่อกัน

2.4.4. ความร่วมมือและการทำให้ความขัดแย้งเป็นไปในทางสร้างสรรค์

2.4.5. กระบวนการการทำงาน และการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสม

2.4.6. ภาวะผู้นำที่เหมาะสม

2.4.7. การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการทำงาน

2.4.8. การพัฒนาตนเอง