นายปฏิภาณ ทองอินไข่

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นายปฏิภาณ ทองอินไข่ by Mind Map: นายปฏิภาณ   ทองอินไข่

1. ด้านที่ 1

1.1. ความสามารถในการ อ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนาณ ตามระดับชั้น

1.1.1. ชื่อโครงการ

1.1.1.1. การแก้ปัญหาการอ่านและการเขียน

1.1.2. หลักการและเหตุผล

1.1.2.1. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 6 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติและเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู้ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถทางการเรียนรู้โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ จึงได้ดำเนินการประเมินทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่านและการเขียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล พบปัญหาด้านการอ่านและการเขียนของผู้เรียน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ อ่านไม่ออกเขียน ไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียนไม่ได้ อ่านออกเขียนไม่ได้ จากปัญหาดังกล่าว โรงเรียนอนุบาลลานสักจึงได้จัดทำโครงการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มี โอกาสเสริมสร้างและพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ต่อไป

1.1.3. วัตถุประสงค์

1.1.4. ระยะเวลาดำเนินงาน

1.1.4.1. 1 พฤษภาคม 2558 - 25 มีนาคม 2559

1.1.5. วิธีดำเนินงาน

1.1.5.1. ขั้นเตรียมการ (P) 1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและสพฐ.ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 1.2 ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา 1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 1.4 จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 2 ขั้นดำเนินการ (D) 2.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 2.2 ดำเนินงานตามโครงการฯ • พัฒนาสื่อการเรียนการสอนทุกห้องเรียน • จัดนิทรรศการส่งเสริมทักษะการอ่านการเขียน - เล่านิทาน/บทบาทสมมุติ - ผลงานนักเรียน - เขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์ - เขียนเรื่องจากภาพ - หนังสือทำมือ ฯลฯ 3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตามการดำเนินงาน และคอยอำนวย ความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ กำหนด 4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 4.1 สรุปประเมินโครงการฯ 4.2 จัดทำรายงานโครงการฯ นำเสนอฝ่ายบริหา

1.1.6. 1. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการแก้ไขปัญหาด้านการอ่านและการเขียน 2. เพื่อแก้ปัญหาด้านการอ่านและการเขียนของผู้เรียนรายบุคคล

1.1.7. งบประมาณในการจัดกิจกรรม

1.1.7.1. รวมทั้งหมด 90,000บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)