ПЕДАГОГИКА

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ПЕДАГОГИКА by Mind Map: ПЕДАГОГИКА

1. Педагогиката е самостоятелна наука и като такава разполага с идеи, методики, експерименти, сравнение на резултатите

2. Педагогиката е социална науката, която изследва

2.1. ВЪЗПИТАНИЕТО

2.1.1. целенасочена дейност по формиране на качества, възгледи, убеждения, нравствени представи, навици в поведението на човека

2.1.2. специално организирана система от социализация и предаване на опит от поколение на поколение

2.2. ОБРАЗОВАНИЕТО

2.2.1. целенасочено и организирано взаимодействие на човек със социализиращите фактори, в специално създадени условия. Чрез него се усвоява социален опит, децата опознават себе си, развиват умения и натрупват определен набор от знания, умения, развива интелекта си, формира характер

2.2.1.1. образованието може да бъде ОБЩО и ПРОФЕСИОНАЛНО

2.3. ОБУЧЕНИЕТО

2.3.1. обучението може да се изрази в придобиване на знания, нови умения, нови ценности, жизнени стратегии, нови интереси

2.3.2. колективна форма на дейностите учене и преподаване, имаща за цел целенасоченото усвояване на знания и умения от учениците.

3. Тя е социална наука, която има свои специфични понятия, термини, наречени ЕЗАУС, собствени принципи и хипотези

4. ОСНОВИ НА ПЕДАГОГИКАТА

4.1. изследва обекта, предмета, целта, парадигмата, задачите на педагогическия процес

5. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

5.1. информационна, обяснителна, предписваща, нормативна

6. ЗАДАЧИ НА ПЕДАГОГИКАТА

6.1. да обясни свойствата на трите явления, да ги опише, прогнозира бъдещата им реализация на практика

7. Тя е древна наука, която все още се развива и обогатява

8. ОБЕКТ НА ПЕДАГОГИКАТА

8.1. ЧОВЕКЪТ

9. ПРЕДМЕТ

9.1. ОБУЧЕНИЕТО, ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЧОВЕКА

10. ОСНОВНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПОНЯТИЯ

10.1. възпитание

10.2. обучение

10.3. образование

10.4. развитие

10.5. социализация

10.6. самовъзпитание

10.7. методи и форми на възпитание и обучение

11. СПОРЕД ВИДА ПЕДАГОГИКАТА МОЖЕМ ДА РАЗДЕЛИМ НА

11.1. общо педагогически дисциплини

11.1.1. теория на обучението

11.1.2. организация на обучението

11.1.3. история на педагогиката

11.1.4. история на българското образование

11.1.5. социална педагогика

11.1.6. сравнителна педагогика

11.2. по възрастов принцип

11.2.1. предучилищна

11.2.2. начално училищна

11.2.3. училищна

11.2.4. педагогика за възрастни

11.2.5. отраслова педагогика

11.2.6. специална педагогика

11.2.7. професионална педагогика

11.2.8. семейна педагогика

11.2.9. военна педагогика

11.2.10. спортна педагогика