Основні шляхи для проектування ЕОС

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Основні шляхи для проектування ЕОС by Mind Map: Основні шляхи для проектування ЕОС

1. організація навчального діалогу в інформаційно-освітньому середовищі (об’єктно-об’єктна комунікація, суб’єктне-об’єктна комунікація, суб’єктне-суб’єктне спілкування).

2. адміністрування реального навчального процесу.

3. моделювання явищ, що вивчаються (досліджувані явища), і процесів, які опановуються (демонстраційне й інтерактивне запровадження).

4. автоматизоване навчання і контроль.

5. телекомунікаційна взаємодія викладачів і студентів у процесі пізнавальної діяльності.

6. інформаційне обслуговування викладачів і студентів

6.1. (забезпечення доступу в електронных каталогах, електронних підручейів і глосаріїв за темуми, електронних енциклопедій, за предметними галузями відмасія інформації вітчиціні і світових інформаційних мереж, баз знань і банків даних).

7. Створення функціональної структури особистісно-розвивального інформаційно-освітнього середовища, що визначається системою цілей і завдань навчального процесу, функцій навчальної діяльності і може бути представлена наступними проблемно орієнтованими блоками.

8. Переорієнтація освітніх парадигм і отож всього освітнього процесу - перехід на суб'єкт

8.1. суб'єктні відносини викладача і студента, що спонукає розвивати креативність, суб'єктність майбутнього спеціаліста, здатного до самостійної, творчої діяльності в нетрадиційних ситуаціях, в умовах постійних змін, невизначеності і непередбачуваності.

9. Потрібне вирішення низки організаційно-управлінських, науково-методичних, інформаційних і кадрових завдань.

10. Створенне нормативно - правової базирование для организации деятельности і проведенное предприятие і експертизи освітнього середовища

10.1. з метою оцінки освітніх, виховних, соціальних програм, навчальних посібників, освітніх маршрутів і інших складових освітнього середовища щодо відповідності поставленим розвивальним завданням, а також віковим і індивідуальним особливостям тих, хто навчається.