CÁC LỰC LƯỢNG CUNG CẦU TRÊN THỊ TRƯỜNG

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CÁC LỰC LƯỢNG CUNG CẦU TRÊN THỊ TRƯỜNG by Mind Map: CÁC LỰC LƯỢNG CUNG CẦU TRÊN THỊ TRƯỜNG

1. Cung ( Supply)

1.1. Thuật ngữ

1.1.1. Ý muốn và khả năng cung

1.1.2. Cung= ý muốn cung + khả năng cung

1.1.3. Lượng cung (Qs)

1.1.4. Biểu cung

1.1.4.1. P và Qs thường đông biến nhau

1.1.4.2. Quan hệ giữa giá và lượng trong thời gian và không gian cụ thể

1.1.5. Đường cung

1.1.5.1. Qui luật chung: S dốc lên

1.1.5.2. S//P hay S// Qs( th đặc biệt)

1.1.5.3. S dốc xuống( th ngoại lệ)

1.1.5.4. Sự trược dọc cung

1.1.6. Hàm số cung

1.1.6.1. P=A+C*Qs

1.1.6.2. Qs=C+D*P

2. Cầu( Demand)

2.1. Thuật ngữ

2.1.1. Mong muốn,nhu cầu

2.2. Cầu

2.2.1. Cầu có khả năng thanh toán

2.3. Biểu cầu

2.3.1. P: trục tung Qd: trục hoành

2.3.2. P và qd thường nghịch biến

2.4. Lượng cầu

2.5. Đường cầu

2.5.1. Qui luật cầu: D dốc xuống từ trái sang phải

2.5.2. D // Q hay //Q : dạng đặc biệt

2.5.3. D dốc lên=> ngoại lệ ( th của Giffen)

2.5.4. Sự trượt dốc cầu

2.6. Hàm số cầu

2.6.1. Qd= A + B*P

2.6.2. P= C+D*Qd

3. Sự cân bằng cung cầu

3.1. Tại một thời điểm

3.1.1. Giá cung= giá cầu