CHƯƠNG 9: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG 9: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG by Mind Map: CHƯƠNG 9: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG

1. TRIỂN VỌNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

1.1. Mô hình, mục tiêu, phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta

1.1.1. mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta

1.1.1.1. Mô hình chủ nghĩa xã hội do nhân dân xây dựng

1.1.1.2. trải qua quá trình dài để phát triển , qua đó ra đời nhiều tổ chức kinh tế, xã hội phù hợp

1.1.2. Mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội

1.1.2.1. Mục tiêu tổng quát

1.1.2.1.1. Mục tiêu này xây dựng cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội . nền tư tưởng văn hóa phù hơp . tạo cơ sở để đất nước phát triển

1.1.2.2. Mục tiêu đến giữa thế kỉ XXI

1.1.2.2.1. Đảng và dân phải ra sức phấn đấu xây dựng đất nước trở thành nước phát triển theo chủ trương xã hội chủ nghĩa

1.1.3. Về phương hướng phát triển

1.1.3.1. Xây dựng chính đảng

1.1.3.2. xây dungjwj nên dân chủ

1.1.3.3. Đảm bảo an ninh quốc phòng

1.1.3.4. xây dụng nền văn hóa tiên tiến và nâng cao đời sống tin thần, công bằng xã hội

1.1.3.5. phát triển thị trường trong và ngoài nước

1.1.3.6. đẩy mạnh công nghiệp hóa , bảo vệ tài nguyên và môi trường

1.1.3.7. xây dụng nhà nước theo chế độ của dân , do dân , vì dân

1.1.3.8. Thực hiện đoàn kết dân tộc, tăng cường mở rộng mặt trận dân tộc

1.2. Chủ nghĩa xã hội, tương lai của xã họi loài người

1.2.1. Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ĐÔNG ÂU sụp đỗ.

1.2.2. đã bắt đầu xuất hiện cãi cách mới đi lên chủ nghĩa xã hội một số quốc gia

1.2.3. các nước chủ nghĩa nhanh chống thực hiện cải tổ nhanh chóng và đạt được nhiều thành tựu

1.3. Chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của xã hội chủ nghĩa

1.3.1. các yếu tố xã hội chủ nghĩa đã xuất hiện trong lòng xã hội tư bản

1.3.2. bản chất tư bản vẫn không có gì thay đổi

2. HỌ VÀ TÊN : LÊ THỊ HOÀNG YẾN LỚP : DH16KC

3. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC

3.1. Cách mạng tháng 10 Nga và mô hình chủ nghĩa xã hội thực hiện đầu tiên trên thế giới

3.1.1. Cách mạng tháng 10 Nga

3.1.1.1. mở ra một con đường mới cho các dân tộc bị áp bức và bóc lột

3.1.1.2. Cuộc cách mạng thắng lợi là một mốc đánh dấu của giai cấp công, nông nhân

3.1.1.3. Năm 1917 dưới sựu lãnh đạo của Đảng , đứng đầu là Leenin, phối hợp với nhân dân phá hủy chính phủ Lâm Thời Tư Sản

3.1.2. Mô hình chủ nghĩa xã hội đầu tiên trên thế giới

3.1.2.1. Chiến tranh thế giới thứ 2, liên xô là nước xã hội chủ nghĩa

3.1.2.2. Lê Nin chết, thì đường lối đúng đắn trước đó không còn đc áp dụng, trong giai đoạn khó khăn ấy thì nhà nước Liên xô đã thực hiện chủ trương kế hoạch hóa, tạp trung cao

3.1.2.3. 0năm 1921, sau khi nội chiến kết thúc, tại đại hội đảng, đã chỉ rõ điều kiện mới (NEP

3.2. Sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa và những thành tựu của nó

3.2.1. Những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực

3.2.1.1. Xã hội chủ nghĩa là chính quyền có khả năng đẩy lùi chiến tranh hủy diệt, bảo vệ hòa bình, đập lập dân tộc

3.2.2. Sự ra đời và phát triển của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa

4. SỰ KHỦNG HOẢNG, SỤP ĐỖ CỦA MÔ HÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI XÔ VIẾT VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NÓ

4.1. Sự khủng hoảng và sụp đỗ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết

4.1.1. Những năm 60 của thế kĩ xx liên xô và các nước chủ nghĩa đông âu đi vào con đường khủng hoảng, diễn biến càng ngày càng trở nên khó khăn. chỉ trong vòng 2 năm thì các nước Đông âu và chính quyền ở Liên Xô bị sụp đỗ triệt để

4.2. Nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng và lật đổ chế độ xã hộ chủ nghĩa ở Liên Xô

4.2.1. Nguyên nhân trực tiếp

4.2.1.1. Sự phản khoáng từ bên trông của cơ quan lãnh đạo và sự phá hại của chủ nghĩa đế quốc bắt tay nhau phá hủy chính quyền

4.2.2. Nguyên nhân gián tiếp

4.2.2.1. do còn tồn dư những mặt tiêu cực của chế độ cũ của chế độ xã hội chủ nghĩa, các bước tiếp quá chậm so với sự phát triển của thế giới, dẫn đến sự khủng hoảng kinh tế