4. กระบวนการคิดที่สำคัญของ ทีมสร้างสรรค์ภาพถ่ายโฆษณา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
4. กระบวนการคิดที่สำคัญของ ทีมสร้างสรรค์ภาพถ่ายโฆษณา by Mind Map: 4. กระบวนการคิดที่สำคัญของ ทีมสร้างสรรค์ภาพถ่ายโฆษณา

1. 4.1 การระดมสมอง Brainstorming

1.1. ความหมายของการระดมสมอง

1.2. ประโยชน์ของการระดมสมอง Brainstorming

1.3. การจัดเตรียมสำหรับการระดมสมอง

1.4. ขั้นตอนการระดมสมอง

2. 4.2 SWOT Analysis

2.1. ความหมายของการ SWOT

2.2. หลักการที่สำคัญของ SWOT

2.3. ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT

2.4. วิธีการดำเนินการ SWOT Analysis

3. 4.4 Six Thinking Hats

3.1. ความหมายของ Six Thinking Hats

3.2. องค์ประกอบของ Six Thinking Hats

3.3. ประโยชน์ของการใช้ Six Thinking Hats

4. 4.3 STP Model

4.1. ความหมายของ STP Model

4.2. ขั้นตอนในการใช้เครื่องมือ STP

4.3. ประโยชน์ของการใช้เครื่องมือ STP

5. 4.5 Synectic Thinking

5.1. ความหมายของ Synectic Thinking

5.2. รูปแบบของ Synectic Thinking

5.3. ประโยชน์ของการใช้ Synectic Thinking